Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 33

4.Звітність – заява про дію на навколишнє середовище (заходи по виправленню ситуації, порівняння альтернатив і мотивований вибір).

5.Аналіз дії об'єктів або діяльності екологічної експертизи на ОС і здоров'ї населення за участю громадськості.

6.Ухвалення рішення по ОВОС, проведення зовнішнього аналізу, введення в дію з виявленими неопределенностями  і пропусками.

7.Подальші заходи (контроль і оцінка).

У 2001 році була поширена Директива ЄС по стратегічних екологічних оцінках ЄЇА і СЕА проводяться для різних видів проектів, що зачіпають інфраструктуру: автомагістралей, залізниць, водних шляхів, портів, гребель. У теж час доцільність цих процедур для аланов і програм до цих пір обговорюється. Проведення ОВОС надає допомога в ухваленні рішень, забезпечує зв'язки з існуючими процедурами в процесі планування. Вона є конкретним інструментом, орієнтованим на певний проект і контекст. Одночасно ОВОС володіє властивостями як інтегрального (всі мислимі види дії на навколишнє середовище), так і селективного інструменту (стосується тільки рішень і проектів, що мають вирішальне значення). ОВОС також забезпечує дотримання екологічних інтересів ще до початку дії.

Практичний досвід ОВОС в Нідерландах спирається на детальні інструкції по її проведенню, які розраховані на найближчих 15 років. На сьогоднішній день почато понад 1200 процедур по ОВОС, для 700 проектів оцінка закінчена і рішення ухвалене. Якщо узяти конкретні проекти Нідерландів, то в них можна знайти недоліки, характерні для ОВОС.

1.Так, при різних варіантах будівництва автомобільних доріг недолік полягає в тому, що мета намічаної діяльності розглядається дуже вузько. Більш загальна мета – переміщення людей і вантажів може бути досягнута шляхом розвитку залізниць і інших видів транспорту.

2.Будівництво промислових підприємств – опис намічаної діяльності не охоплює всіх її аспектів, не приведені дані про засоби транспортування сировини і готової продукції.

3.Проект полігону для поховання ТБО – не передбачені розумні заходи по зменшенню і запобіганню дії. Не запропоновано створення системи для збору метану, що виділяється, – вибухонебезпечного і токсичного газу.

4.Проект полігону для поховання твердих побутових і промислових відходів не має опису істотних можливих дій, а якщо є описи, то неадекватні. Відсутній аналіз наслідків можливих порушень в роботі дренажної системи фільтрів мас звалищ.

5.План соціально-економічного розвитку території має недостатні, неадекватні або застарілі початкові дані, методики або розрахункові моделі. Для оцінки мобільності населення привернуті дані, усереднені в національному масштабі, тоді як доступні аналогічні дані для конкретної місцевості.

Література, що рекомендується [1,10,14,15]

Питання для самоконтролю:

1.Правове забезпечення ОВОС в Україні.

2.Поняття і суть ОВОС.

3.Які обов'язкові характеристики проектованого виду діяльності включається в ОВОС?

4.Суть оцінка дії на соціальне середовище, згідно розділу проекту ОВОС, згідно з ДБН А.2.2.-1-95.

5.Що з себе, представляє завершальна частина ОВОС?

6.Зміст матеріалів представлені в ОВОС, які відповідають вимогам природоохоронного законодавства.

7.Критерії, які необхідно використовувати при проведенні ОВОС.

8.Порядок проведення ОВОС.

9.Етапи проведення ОВОС.

10.Поняття риски, згідно рекомендаціям ВІЗ

11.Фази процедури оцінки риски і порядок визначення риски.

12.Що є «риска-анализ».

13.Суть розробленої шкали значущості дії.

14.Зміст підсумкового матеріалу ОВОС.

15.Вимоги Європейського банку реконструкції і розвитку при здійсненні ОВОС.

16.На підставі яких відомостей складається Меморандум про необхідність АЕВ.

17.Які заходи проводяться для визначення об'єму АЕВ?

18.Зміст звітності АЕВ.

19.Які відомості вносяться до акту екологічної перевірки?

20.Стадії проведення ОВОС в країнах ЄС.