Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 70

експертизи

Компетенція статутних органів об'єднань громадян і інших суспільних формувань в області екологічної експертизи визначається їх статутними документами відповідно до законодавства України.

Стаття 26. Експертні і консультативні ради екологічної

експертизи

Експертні і консультативні ради екологічної експертизи можуть утворюватися на добровільних засадах при державних эколого-экспертных органах, об'єднаннях громадян і інших формуваннях з працівників науково-дослідних установ, вузів, висококваліфікованих фахівців - практиків народного господарства, представників громадськості і засобів масової інформації.

Типове положення про експертні і консультативні ради екологічної експертизи затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України.

Розділ 4

СТАТУС ЕКСПЕРТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

Експертом екологічної експертизи може бути фахівець, що має вищу освіту, відповідну ' спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, що володіє, навиками аналізу експертної інформації і методикою эколого-экспертной оцінки, а також практичний досвід, що має, у відповідній галузі не менше трьох років.

Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи

Експерт державної екологічної експертизи має право:

1) отримувати на свою вимогу відомості і матеріали,
необхідні для проведення екологічної експертизи;

2) ставити питання про відхилення представлених на екологічну експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам, нормативам і облік яких вимагає додаткових досліджень, пошукових робіт або виділення додаткових капіталовкладень;

3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих фахівців, науковців, створення належної матеріально-технічної і інформаційної бази;

4) на виклад особистої думки про висновки проведеної
екологічної експертизи.

Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

1) дотримувати встановлені терміни і порядок здійснення
екологічної експертизи, норми і вимоги законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональному використанні і
відтворенні природних ресурсів, забезпеченні екологічної
безпеки;

2)   забезпечувати всестороннє, комплексне, об'єктивне,
якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;

3) своєчасно готувати обгрунтовані і об'єктивні висновки;

4)  обгрунтовувати пропозиції про повернення документації нг» об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;

5)  вносити відповідні пропозиції після вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;

6)  заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості відносно конкретного об'єкту екологічної експертизи.

Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної

експертизи

Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:

1)  проведенням екологічної експертизи у встановленому
законодавством порядку;

2) виконанням эколого-экспертных функцій відповідно до вимог законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, об'єднань громадян і інших формувань;

3) свободою вибору форм і методів эколого-экспертного аналізу, оцінки і виклади особистої думки по питаннях проведеного аналізу;

4) забороною втручатися кому б то не було в проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства;

5)         захистом    порушених    прав    експерта    у    встановленому
законодавством порядку.

Розділ 5

МАЄ РАЦІЮ І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ

ЕКСПЕРТИЗИ