Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 42

-«А» - повністю відповідає, ніякі з важливих завдань не пропущені;

-«В» - в основному відповідає, за винятком невеликих упущень або неточностей;

-«С» - відповідає з обмовками, серйозні упущення або неточності;

-«D» - в цілому не відповідають, в теж час окремі частини завдання виконані;

-«Е» - завдання виконане незадовільно, важливі частини пропущені або здійснені невірно;

-«F» - завдання практично не виконане;

-«Н/п» - даний критерій неприйнятний в документації;

-«Н/и)» - у оцінюючого експерта недостатньо інформації.

У Україні і в деяких інших країнах елементи контролю «повноти оцінки дії на навколишнє середовище» здійснюється на стадії проходження ГЕЕ намічаної діяльності.

У багатьох випадках державна екологічна експертиза виступає як процедура оцінювання достатності екологічного обгрунтування проектів. При цьому експертна комісія виходить як з формальних ознак, визначених нормативної бази, так і із змістовного зіставлення існуючої екологічної ситуації і тієї обстановки, яка складеться  при споруді і експлуатації планованого об'єкту. До формальних ознак відносяться:

1.Наявність всіх необхідних матеріалів, передбачених законом.

2.Достовірність відомостей, що містяться в них.

3.Адекватність методів збору, дослідження, і обробки інформації стосовно завдань проекту, що застосовувалися.

4.Наявність всіх необхідних узгодження владних і контролюючих структур відповідного рівня.

5.Дотримання санітарно – гігієнічних нормативів, технологічних норм використання сировини і енергії, нормативів використання території і інших природних ресурсів, коректність світанків санітарних і захисних зон і так далі

6.Результати суспільних слухань і облік інтересів всіх зацікавлених сторін.

Змістовний аналіз спирається на оцінку існуючих техногенних навантажень, на компоненти навколишнього середовища і перевірку прийнятності розрахованого рівня екологічної риски. Цей аналіз покликаний підтвердити допустимість появи нових дій, як по складу, так і за якістю у вже існуючій або виникаючій природно-технічній системі, а також справедливість обгрунтування географічного розміщення об'єкту і окремих частин його інфраструктури, з погляду мінімізації, або оптимізації шкідливого впливу їх на екосистеми і населення. Побічно повинен розглядатися і очікуваний позитивний соціально-економічний ефект, без якого вирішення про допустимість планованої діяльності взагалі неможливе. Перераховані аспекти вже розглядалися вищим при розгляді процедур, методів і прийомів розробки екологічного обгрунтування проектів і проведення ОВОС, включаючи альтернативи розміщення об'єктів, використання будівельних матеріалів, виробничих і природоохоронних технологій, пропозицій за програмою моніторингу і ін. Іншими словами, екологічна експертиза – це процес перевірки екологічного обгрунтування або результатів оцінки дії, аналогічний їм по меті і вживаним методам. Природно, що екологічна експертиза промислових об'єктів різних галузей має часом виразну специфічність, пов'язану з несиметричною дії на окремі компоненти навколишнього середовища, – ресурсоемкость (земля, вода і тому подібне виробництва). По ступеню і безповоротності порушень природної рівноваги в екосистемах підприємства гірничодобувної і гірничопереробляючої промисловості займають одне з перших місць серед всіх виробничих комплексів. До негативних наслідків необхідно віднести трансформацію ландшафтів, погіршення стану атмосфери, скорочення площ земельних ресурсів сільськогосподарського призначення і забруднення грунтового покриву, зміна стан і властивостей гірських порід, а також гідрологічного і гидрогеологического режиму районів, виникнення горно-геологічних процесів і явищ, що носять деколи катастрофічний характер. Більше 60% вогнищ забруднення пов'язано з дією техногенних утворень на природне середовище.

Одним з технологічних процесів на гірничодобувних, збагачувальних теплоенергетичних підприємствах є відвалоутворення, що передбачає транспортування і укладання на ділянці земельного відведення, гірської породи, що попутно здобувається, некондиційних корисних копалини, шлаків, золи.