Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 59

Література, що рекомендується [4,6,9,10,16,18,20]

Питання для самоконтролю:

1.Правове забезпечення комплексної державної експертизи.

2.На якій стадії виконується попередня оцінка впливу об'єкту на навколишнє середовище (ОВОС)?

3.З урахуванням яких вимог здійснюється ОВОС?

4.Роз'ясните вимоги, які регламентовані в ст.ст.8,15,36 ЗУ «О екологічній експертизі»?

5.Назвіть критерії, по яких органи Мінприроди України визначають об'єкти що підлягають обов'язковій ГЕЕ.

6.Суть спеціальної Заяви про екологічні наслідки.

7.Яким нормативним документом визначений об'єм досліджень і проектних опрацьовувань по складанню проектної документації?

8.Назвіть переліку початкових даних, які є достатніми для виконання проектних робіт, на різних стадіях проектування.

9.Які питання розглядаються в техніко-економічному обгрунтуванні (ТЕО) інвестицій?

10.Які дані при підготовці ОВОС повинні наводитися відносно охорони атмосферного повітря від забруднення?

11.Які дані повинні наводитися в розділі охорони водоймищ від забруднення стічними водами?

12.Назвіть матеріали, які розробляються з урахуванням вимог нормативних документів.

13.За яких умов може бути здійснене будівництво?

14.Назвіть нормативний документ, яким визначено, що ОВОС повинен містити зведення про відношення громадськості до проектованого об'єкту.

15.Які підрозділи повинні міститися в матеріалах ОВОС?

16.Які характеристики указуються в матеріалах ОВОС?

17.Назвіть охоронні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які розглядаються в процесі ОВОС.

18.На підставі, яких даних виконується комплексна оцінка?

18.Фінансування екологічної експертизи

18.1.Відповідальність за порушення в області державної екологічної експертизи

Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником. Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізовуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету. Фінансування державної екологічної експертизи екологічної ситуації і екологічно небезпечних об'єктів, що діють, і комплексів, України, що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів, Уряди АР Крим, місцевих Рад або їх виконавських комітетів, здійснюється відповідно за рахунок засобів  державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища. Засоби на проведення державної екологічної експертизи об'єктів, що фінансуються за рахунок її замовників або державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-сметной документації згідно нормативам, встановлюваним Кабінетом Міністрів України. Замовники інших екологічних експертиз, особи, зацікавлені в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи і організації, небезпечні об'єкти, що експлуатують екологічно, надають негативну дію на стан природного середовища і здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок згідно договорам. Фінансування суспільної екологічної експертизи здійснюється за рахунок засобів об'єднань громадян, суспільних природоохоронних і інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій. Якщо організації, установи або які або інші органи виконавчої влади не виконують висновків державної екологічної експертизи, то вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Складання державної екологічної експертизи здійснюється по єдиних методиках. У особливих випадках допускаються невеликі відхилення від загальноприйнятих методик, але не більше ніж на 10 %. Державна екологічна експертиза повинна включати текстову частину, в яку входить введення, підстава для проведення екологічної експертизи, мета  і необхідність реалізації об'єкту експертизи, загальна характеристика об'єкту, що реалізовується, збір і аналіз початкової інформації, аналіз причин можливих аварійних ситуацій при реалізації об'єкту, характеристика природного середовища за наслідками ретроспективних досліджень, оцінка дії об'єкту, що реалізовується, на навколишнє природне середовище, прогнозування зміни стану природного середовища унаслідок реалізації об'єкту, заходу щодо забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища і екологічної безпеки, загальні виводи екологічної експертизи.