Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 17

Таким чином, законом строго визначені обов'язки, невиконання яких може спричинити конкретний вид відповідальності.

Для виконання своїх прав і обов'язків ЗУ передбачені гарантії незалежності експертів. Проведення екологічної експертизи здійснюється у встановленому законом порядку. Виконання експертом своїх функцій не залежно від розпорядження посадових осіб яких-небудь органів і формувань. У свободі вибору форм і методів проведення експертизи і викладу особистої думки. Окрім цього, законом заборонено втручання кого-небудь в проведенні експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства. У теж час, об'єктивність екологічної експертизи залежить і від правового статусу замовника. Від нього залежить організація екологічної експертизи, терміни проведення і об'єм досліджень, фінансування виконаних експертних послуг. У зв'язку з чим, замовник також має права і обов'язки. Замовник має право порушувати клопотання і отримувати консультації; надавати письмові і усні пояснення, зауваження і пропозиції суб'єктам експертизи по окремих рішеннях і обгрунтуваннях; знайомитися з виводами експертизи; клопотати про проведення додаткової експертизи; здійснювати інші функції. Він зобов'язаний надати на експертизу необхідні матеріали на об'єкт експертизи і виводи щодо попередньої ОВОС; сприяти суб'єктам експертизи в об'єктивному і комплексному розгляді об'єкту експертизи; надавати необхідні для експертизи додаткові відомості і матеріали; своєчасно вносити зміни і доповнення в документацію, які не вимагають конструктивних досліджень і розрахунків; оплачувати виконання експертних робіт, згідно з угодою; строго виконувати вимоги виводів експертизи. Відповідно до вимог до експерта-еколога, який проводить державну і інші форми екологічної експертизи, як правило, повинен бути фахівцем, що має відповідну освіту і певний практичний досвід роботи. Експерт-еколог наділяється конкретними повноваженнями, має спеціальні має рацію і гарантії незалежності від офіційних осіб виконавчої влади всіх рівнів, а також право на виклад власної думки про висновки проведеної екологічної експертизи.

Незалежність експерта екологічної  експертизи забезпечується:

1.Проведенням екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку.

2.Виконанням эколого-экспертных функцій відповідно до вимоги законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, об'єднань громадян і інших формувань.

3.Свободою вибору форм і методів эколого-экспертного аналізу, оцінки і виклади особистої думки по питаннях екологічного дослідження.

4.Забороною втручатися, кому б то не було в проведення екологічної експертизи за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства.

5.Захистом порушених прав експерта у встановленому законодавством порядку

Експерт-еколог зобов'язаний контролювати дотримання встановлених термінів і порядку проведення екологічної експертизи, своєчасно готувати на основі достовірної наукової інформації комплексні і об'єктивні висновки, вносити пропозиції про доопрацювання документів, що представляються, і вдосконаленні методів проведення екологічної експертизи. Відповідно до екологічного законодавства України і нормативно-правових актів всіх органів виконавчої влади, експерт-еколог володіє незалежністю від думки і розпоряджень посадових осіб і громадської думки. Він може вибирати будь-які форми і методичні розробки експертно-екологічного аналізу і висловлювати свої виводи і оцінки (у тому числі і особиста думка) в незалежному вигляді. У процес проведення екологічної експертизи  законодавством заборонено втручатися будь-яким організаціям і посадовим особам. Захищеність прав експерта-еколога забезпечено законодавством України.

6.2.Має рацію і обов'язки замовника екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи мають право:

1.Порушувати відповідні клопотання і отримувати консультації.

2.Представляти суб'єктам екологічної експертизи письмові або усні пояснення, зауваження, пропозиції відносно об'єктів екологічної експертизи або по окремих її рішеннях і обгрунтуваннях.