Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 23

У державній реєстрації заяви про проведення ОЕЕ може бути відмовлено у випадку, якщо:

-ОЭЭ раніше відносно об'єкту була двічі проведена;

-проводиться ОЕЕ по об'єкту, відомості про яке складають державну таємницю;

-порядок реєстрації громадської організації не відповідає встановленому порядку, або статут не відповідає вимогам ЗУ, а також, якщо вимоги до змісту заяви, які передбачені ЗУ, не виконані.

Посадові особи органів місцевого самоврядування несуть відповідальність за незаконну відмову в державній реєстрації заяви про проведення ОЕЕ. Експерти, що беруть участь в ОЕЕ отримують від замовника технічне завдання, багато в чому схоже із завданням на ГЕЕ. Експерт зобов'язаний виконати наступні умови:

-ознайомитися з матеріалами обгрунтування інвестицій і ОВОС проекту;

-визначити достовірність і достатність представленої інформації. У разі не виконання цих умов надалі такі дані не використовуються. Експерт переходить до даним по об'єктах-аналогах;

- розглянути якість проведення ОВОС і достовірність оцінок – достатність опису існуючих природних умов для цілей ОВОС; правильність інвентаризації і характеристики джерел і чинників дії на навколишнє середовище на всіх стадіях проектного циклу (будівництво, розвиток інфраструктури, експлуатації, виводу з експлуатації, аварії і так далі); достовірність оцінки значущості дій з урахуванням відповідності стандартам і реакції екосистем; правильність прогнозу планованих дій в часі і просторі; адекватність оцінки запропонованих альтернатив, зокрема по розміщенню і планованим технічним рішенням; адекватність запропонованих мерів по зниженню дій; достатність планованої системи моніторингу і після проектного аналізу.

-проаналізувати відповідність технічних рішень сучасним вимогам;

-оцінити економічну ефективність запропонованих природоохоронних рішень;

-визначити відповідність намічаній діяльності і її наслідку нормативним правовим актам України і міжнародним зобов'язанням;

-зробити обгрунтовані виводи про допустимість реалізації намічаної діяльності по екологічних вимогах.

Висновок ОЕЕ прямує уповноваженим державним органам в області екологічної експертизи, здійснюючим ГЕЕ, замовникові документації, органам, що ухвалювали рішення про реалізацію об'єкту,  рада і іншим зацікавленим особам. Висновок ОЕЕ  набуває юридичної сили після затвердження його спеціальним державним органом. Висновки можуть публікуватися в ЗМІ, передаватися органам місцевого самоврядування і іншим особам. При підготовці висновку ГЕЕ експертною комісією при ухваленні рішення про реалізацію об'єкту експертизи повинні розглядатися матеріали, що направлені в експертну комісію ГЕЕ і відображають громадську думку.

Фінансування ОЕЕ здійснюється за рахунок власних засобів громадських організацій, суспільних і інших фондів, цільових добровільних пожертвувань і внесків громадян і організацій, а також засобів органів місцевого самоврядування, що виділяються відповідно до рішення.

8.3. Взаємодія із зацікавленими сторонами

Процес взаємодії із зацікавленими сторонами в ході екологічної оцінки включає так звані консультації, які мають на увазі взаємодію із зацікавленими сторонами або джерелами інформації – державними органами, НІ організаціями і ін. Процес консультацій, питання, які повинні бути предметом обговорення в його ході, круг учасників, як правило, регламентовані документами. Облік думки населення при формуванні і обговоренні висновку ОЕЕ важливий по наступних підставах:

1.Участь громадськості може забезпечити узгодження інтересів різних груп, зацікавлених в плануванні і здійсненні намічаної діяльності, або що зачіпають її можливими діями. Виникаючі суперечності між сторонами є найбільш частими джерелами конфліктів навколо проектів. Тому метою участь населення в процесі ОЕЕ служить вироблення взаємоприйнятних рішень.

2.Суспільна участь може використовуватися як інструмент вирішення різних завдань ЕО, таких як, виявлення можливих дій на навколишнє середовище, вивчення соціальної значущості проекту і визначення найбільш шкідливих напрямів, вивчення альтернатив, планування природоохоронних заходів. 3.Участие громадськості в процесі ЕО є прикладом здійснення громадянами своїх прав. Сучасні інформаційні технології дозволяють проводити суспільні слухання Декларацій про наміри, екологічних обгрунтувань проектів, результатів ОВОС безпосереднє спілкування з експертами у віртуальному просторі, або у вигляді анкетування.