Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 12

4.2.Державна екологічна експертиза і її об'єкти

Державна екологічна експертиза організовується і проводиться эколого-экспертными підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціалізованими комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади із питань охорони навколишнього природного середовища  (далі Мінприроди), його органами на місцях  із залученням інших органів виконавчої влади. Таким чином, організаційна робота по проведенню державної екологічної експертизи перш за все здійснюється підрозділами Міністерства охороні навколишнього природного середовища України за допомогою виконавчої влади на місцях. До проведення державної екологічної експертизи можуть в установленому порядку притягуватися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

У Україні існує ціла мережа природоохоронних органів, яка контролює всі види планованої або реальної господарської діяльності. Ці природоохоронні органи наділені правом привертати для оцінки конкретних екологічних ситуацій фахівців з науково-дослідних інститутів і організацій, інших відомств і екологів на місцях. Це робиться з метою вироблення об'єктивної думки на екологічні процеси, які можуть виникати при виробничій діяльності і приводити до небажаної зміни стану навколишнього природного середовища.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для всіх видів антропогенної діяльності і об'єктів, складових підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності об'єктів, складових підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за уявленням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади по питаннях охорони навколишнього природного середовища і спеціально уповноваженого центрального органу  виконавчої влади по питаннях охорони здоров'я.

Мінприроди Украини  і його органи на місцях спільно з організаціями охорони здоров'я розробляють екологічну нормативну базу, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Періодично до цих нормативних документів вносяться корективи відповідно до вимог, що змінилися, до стану екологічних умов. У цій нормативній базі чітко позначені всі екологічні критерії (гранично допустимі норми), перевищення яких негативно відбивається на здоров'ї людей і стані навколишнього природного середовища. Проведення додаткових державних експертиз здійснюється за ініціативою зацікавлених осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг або за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад або їх виконавчих комітетів.

4.3.Вимоги, що пред'являються до актів державної

екологічної експертизи

Чинним законодавством передбачені спеціальні вимоги до документації на об'єкти екологічної експертизи. Документація повинна містити комплексну еколого-економічну оцінку впливу запланованої або здійснюваної діяльності на стан навколишнього середовища, використання і відтворення природних ресурсів, яке повинне бути оформлене у вигляді окремого розділу (тому) і Заяви про екологічні наслідки цього виду діяльності; обгрунтовування впровадження сучасних і досконалих нематеріаломістких і неенергоємних виробництв, маловідхідних або безвідходних процесів; забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництв; заходи щодо економіки водних ресурсів, забезпечення ефективного очищення всіх видів стічних вод, а також використання їх без скидання у водні об'єкти; досконалість заходів по охороні атмосферного повітря від забруднення; охороні і відтворенню об'єктів тваринного і рослинного світу, природно-заповідний фонд; забезпечення захисту населення і навколишнього середовища від фізичного, хімічного і біологічного забруднення.

Законодавством пред'являються певні вимоги до Заяви про екологічні наслідки діяльності об'єкту експертизи. Згідно ст.35 ЗУ «Про  екологічну експертизу», Заява повинна містити відомості про цілі і засоби здійснення діяльності, істотні чинники, які впливають на стан середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій, кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічної ризики, заходи, що гарантують дотримання стандартів, нормативів і екологічної безпеки. Вказана документація повинна бути в установленому порядку узгоджена із зацікавленими органами і містити оцінку можливих соціальних наслідків. Замовники держкоекспертизи зобов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності і матеріали, на яких воно обгрунтовувається. Рекомендації будь-якої екологічної експертизи повинні бути складені так, щоб, перш за все, забезпечити збереження безпечною для життя людей навколишнього природного середовища. Якщо ж, у результаті господарської діяльності, все ж таки намічаються зміни природного середовища в гіршу сторону, то в ув'язненні екологічної експертизи необхідно представити рекомендації, виконання яких зводило б до мінімуму ці негативні зміни. Якщо проектовані або господарські об'єкти, що діють, можуть загрожувати тваринному і рослинному світу, або негативно позначаться на стані здоров'я людей, екологічна експертиза повинна носити заборонний характер.