Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 40

Література, що рекомендується [5,6,7,8,10,15]

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть основні стадії процесу ОВОС.

2.Яка суть кожної стадії процесу ОВОС.

3.Мета стадії прогнозу дії на навколишнє середовище в ході виконання ОВОС.

4.Мета стадії оцінки значущості очікуваних дій в ході виконання ОВОС.

5.Методи оцінки значущості очікуваних дій в ході виконання ОВОС.

6.З яких розділів складається план і програма екологічного моніторингу.

7.Мета моніторингу в Україні.

8.Система оцінювання якості навколишнього середовища.

9.Назвіть природні чинники небезпечних дій.

12.Особливості державної екологічної експертизи різних об'єктів

12.1. Оцінка повноти і якості ОВОС

На сучасному етапі розвитку науки доцільно розглядати екологічну дисципліну як комплексну науку, що синтезує дані галузевих наук, – медико-біологічних, географічних, історичних і ін. Особливий інтерес представляє юриспруденція, а точніше екологічне право, яка розробляє систему нормативно правових актів, направлених на охорону навколишнього середовища. Юридичний аспект екології людини може бути включений як об'єкт екологічної експертизи. У законі «О охороні навколишнього природного середовища» мова йде не тільки про компоненти природного середовища, але і про, всій сукупності об'єктів, які складають місце існування людини і забезпечують умови його життєдіяльності і стан здоров'я. При такому підході як суб'єкти правовідносин виступають всі учасники господарською і іншій діяльності, органи державної влади і місцевого самоврядування, контролю і нагляду в області охорони навколишнього середовища і природокористування, а також громадяни, має рацію яких на сприятливе навколишнє середовище гарантується Конституцією України. Вплив людини на природу обумовлений їх взаємодією і має три напрями: охорона навколишнього природного середовища, природокористування і екологічна безпека.

Природокористування – це використання людиною природних ресурсів для задоволення економічних, екологічних і культурно-оздоровчих потреб.

Охорона навколишнього середовища – це система мерів, направлених на збереження, поліпшення природного середовища, запобігання шкідливим наслідкам господарської і іншій діяльності людини.

Екологічна безпека – це система мерів направлених на захист життєво важливих інтересів людини від несприятливої дії навколишнього середовища. Екологічна безпека обумовлена більшою мірою двома першими чинниками і є центральним питанням дисципліни екологічної експертизи. Правовою основою для екологічної експертизи є право людини на здоров'ї, сприятливе для його життя середовище і активну участь в її охороні. Під навколишнім середовищем розуміється місце існування людини, яка служить умовою, засобом і местомом його життєдіяльності. Одним з основних важелів державного регулювання захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України є організація і проведення державної екологічної експертизи, головна мета якої – здійснення попереджувального контролю в області охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. На сьогоднішній день стає яснішим, що джерела і причини забруднення набагато різноманітніші, складніші і взаємозв'язані, а наслідки забруднення носять ширший, кумулятивний і фактично хронічний характер, чим це вважалося раніше. У науці давно сформульовано визначення антропогенного забруднення навколишнього середовища. Це физико-хімічна і біологічна зміна якості навколишнього середовища в результаті господарської або іншій діяльності, що перевищує уставлені нормативи шкідливої дії на навколишнє середовище і створює загрозу здоров'ю людини, стану рослинного і тваринного миру, матеріальним цінностям. В даний час значно посилюється зараження грунту, грунтових вод і людей агрохімічними речовинами. Хімічне забруднення проникло в кожен куточок наший планети. Зросло число крупних подій, пов'язаних з отруйними хімічними речовинами.