Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 52

-природоохоронним – збереження цілісності екосистем, біорізноманітність;

-антропоэкологическим – дія на людину, його популяції;

-ресурсно-хозяйственным – дія на всю систему «суспільство-природа»;

-социоэкономическим – результуюча оцінка благополуччя економічної системи і якості життя.

У Україні переважає басейновий принцип на регіональному рівні, і адміністративно-територіальний – на локальному рівні. Серед екологічних індикаторів в наший країні абсолютно домінують індикатори дії на навколишнє середовище. Індикатори не мають чітко певної територіальної прив'язки, окрім  індикаторів глобальних процесів (потеплення, озонового шару). У рекомендаціях ВІЗ запропоновано оцінювати якість атмосферних опадів по наступній схемі: визначення змісту груп токсичних елементів, визначення характеру дії на біоту, визначення зони, зачепленої негативною дією. Також пропонується інтегральний критерій оцінки якості поверхневих вод з використанням шести груп критеріїв:

-кисневий режим;

-ступінь евтрофікації (концентрація азотистих і фосфористих з'єднань);

-кислотність;

-зміст з'єднань важких металів;

-зміст токсичних для біоти речовин;

-мікробіологічне забруднення.

Якість води встановлюється по якнайгіршому показнику в будь-якій з груп, проте при оцінці указуються всі показники. Оцінювати якість питної води ВІЗ пропонує з урахуванням більше 50 параметрів, в Україні враховують лише деяку частину.

Література[1,2,4,6,15,17,20], що рекомендується

Питання для самоконтролю

1.Поняття екологічного індикатора екологічної оцінки стану ОС

2.Які параметри виділяються для оцінки забруднення ОС?

3.Від чого залежить швидкість зміни або деградації ОС?

4.Як впливає якість води на ОС?

5. Що таке інтегральний критерій оцінки?

6.Що необхідне для ухвалення єдиних інтегральних списків індикаторів?

7. Який набір показників повинен бути для індикаторної оцінки ОС?

16.Методи оцінки інтенсивності техногенних навантажень на навколишнє середовище

Під методом інтенсивності розуміється (шлях дослідження) - спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної задачі, сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного пізнання. Одним з методів оцінки є метод експертних оцінок. Головна перевага цього методу в тому, що він може бути легко підготовлений і використаний, оскільки складається із затвердження списку необхідних баз даних без виділення певних дій на параметри навколишнього середовища. Він покликаний дати основну ідею у визначенні альтернатив для запропонованого проекту. Недоліками даного методу є:

-неточное визначення всієї сукупності дій;

-недостатньо чітка послідовність їх визначення;

-суб'єктивність оцінок.

Робота експертів починається з визначення ієрархічної системи ознак, на підставі якої проводиться оцінка стійкості геосистеми, для чого потрібне попереднє визначення існуючого рівня техногенного навантаження. З цією метою проводиться повна інвентаризація джерел і видів дії і розрахунок рейтингових оцінок по спеціальних програмах.

Метод списків є найбільш простим методом виявлення потенційно значущих дій. Суть методу полягає в складанні і аналізі списку компонентів навколишнього середовища із завданням виділення ті, які виявляться уразливими. Виявляються наступні категорії списків:

-прості – списки природних параметрів без наявності методичних рекомендацій по їх вимірюванню;

-описові – включають певні природні параметри і методичні рекомендації по їх вимірюванню;

-масштабні (схожі на описових, тільки доповнюються інформацією, заснованою на суб'єктивно певній величині збитку;

-масштабно-взвешенные – масштабні списки з інформацією за суб'єктивною оцінкою кожного параметра відносно іншого параметра;

-запитальник, який складається з питань по дії проекту і виконується в рамках проведення процедури ОВОС.