Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 76

-  визначення комплексу заходів щодо запобігання або обмеження дій проектованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного законодавства і нормативних документів;

-   визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності і залишкових дій на навколишнє середовище;

- складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.

1.3.При розробці матеріалів ОВОС необхідно керуватися вимогами Законів України "О охороні навколишнього природного середовища", "О екологічній експертизі", а також земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного миру і іншого спеціального законодавства, Законів України "О, основах містобудування", "О забезпеченні санітарного і епідеміологічного благополуччя населення", "Про місцеві Ради і місцеве самоврядування" в частині охорони навколишнього середовища, державними будівельними нормами, що діють, санітарними нормами і правилами, гігієнічними нормативами, протипожежними нормами, місцевими екологічними умовами і обмеженнями.

1.4.ОВОС виконується з урахуванням пріоритету екологічних чинників в їх взаємодії з соціальними і економічними чинниками і їх перерозподілі на локальному і регіональному рівнях.

1.5.Розробка матеріалів ОВОС доручається спеціалізованим і іншим організаціям, що мають відповідні ліцензії.

1.6.Порядок розробки матеріалів ОВОС повинен відповідати загальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва, приведеній в додатку 1:

- замовник визначає виконавця ОВОС;

-  замовник і виконавець ОВОС складають і погоджують Заяву про наміри формою, приведеною в додатку 4, з обгрунтуванням переліку негативних дій проектованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан природного середовища, умови життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку дій; складають завдання на розробку матеріалів ОВОС формою, приведеною в додатку 5, з обгрунтуванням об'єму робіт залежно від екологічної небезпеки проектованої діяльності, варіантів її розміщення і стану навколишнього середовища;

- виконавець проводить ОВОС відповідно до завдання і складає проект Заяви про екологічні наслідки діяльності;

- замовник або, за його дорученням, генпроектировщик подають матеріали ОВОС на державну екологічну експертизу в органи Мінекобезпеки України.

1.7. Передпроектна (ТЕО. ТЕР) або проектно-сметная документація на будівництво повинна мати в своєму складі матеріали ОВОС у вигляді спеціальної частини (розділу) документації.

У матеріалах ОВОС повинні враховуватися вимоги, передбачені Сніп 1.02.01-85 до розділу "Охорона навколишнього природного середовища", який при цьому окремо не розробляється.

Для видів діяльності і об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку, приведених в додатку 4, розробка

матеріалів ОВОС виконується згідно розділу 2 сьогоденню ДБН.

Для інших видів діяльності і об'єктів об'єм і зміст матеріалів ОВОС визначаються замовником і генпроектировщиком за участю місцевих органів Мінекобезпеки України у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри і надання в органи місцевої влади.

1.8.      За наявності дій проектованої діяльності на
території суміжних держав складається трансгранична ОВОС відповідно до Конвенції про оцінку дії на навколишнє середовище в
трансграничному контексті.

1.9.      Початковими даними для виконання ОВОС є матеріали
природоохоронних розділів містобудівної планувальної
документації (або інші матеріали оцінки екологічного стану
території), державного моніторингу навколишнього середовища,
здійснюваного органами Мінекобезпеки, Національного
космічного агентства, Міністерства охорони здоров'я, Мінсільгосппроду,
Мінлесхоза, Госькомгидромета, Госводхоза, Держкомгеології, Держкомзему,
Госжілкоммунхоза, Держкомнаглядохоронпраці, відомчого контролю, а також в результаті наукових досліджень, інженерно-екологічних і
інших досліджень.