Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 16

3.Формування системи і структури експертних підрозділів у складі Міністерства і його органів на місцях.

4.Створення в установленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи.

5.Залучення фахівців і науковців до проведення державної екологічної експертизи.

6.Здійснення заходів по забезпеченню еколого-експертних підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими фахівцями, удосконаленню експертної діяльності, форм і методів эколого-экспертного аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи

7.Координація эколого-экспертной діяльності, здійснення методичного керівництва по питаннях проведення екологічної експертизи незалежно від її форм.

8.Узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів эколого-экспертного аналізу і оцінки.

9.Здійснення інших функцій в області екологічної експертизи відповідно до законодавства України.

Компетенція статутних органів об'єднань громадян і інших суспільних формувань в області екологічної експертизи визначається їх статутними документами відповідно до законодавства України.

Експертні і консультативні ради екологічної експертизи можуть утворюватися на добровільних засадах при державних еколого-експертних органах, об'єднаннях громадян і інших формуваннях з працівників науково-дослідних установ, вузів, висококваліфікованих фахівців-практиків народного господарства, представників громадськості і засобів масової інформації. Типове положення про експертні і консультативні ради екологічної експертизи затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади по питанняь екології і природних ресурсів

Література, що рекомендується [1,6,12,14,15]

Питання для самоконтролю:

1.Органи, яки здійснюють управління і регулювання у галузі здійснення екологічної експертизи.

2.Повноваження Верховної Ради України і Верховної Ради АР Крим.

3.Повноваження Кабінету Міністрів України і Ради Міністрів АР Крим.

4.Повноваження органів місцевого самоврядування і раймістдержадміністрацій.

5.Компетенція Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і Реськомпріроди АР Крим у сфері екологічної експертизи.

6. Статус експерта екологічної експертизи

6.1.Має рацію і обов'язки експерта екологічної експертизи

Важливій складовій для проведення екологічної експертизи є правовий статус експертів. Згідно ст.27 ЗУ «О екологічній експертизі», експертами екологічної експертизи можуть бути фахівці, що мають вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, що володіють навиком аналізу експертної інформації і методикою эколого-экспертной оцінки, а також що мають практичний досвід роботи у відповідно галузі не менше трьох років. Експерт, для виконання своїх функціональних обов'язків, Законом наділяється певними правами і обов'язками, які і складають правовий статус експертів екологічної експертизи. І так, якими правами наділений експерт?

1.Отримувати на свою вимогу відомості і матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи.

2.Ставити питання про відхилення наданих на експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам, при обліку яких потрібний додаткові дослідження або виділенні додаткового фінансування.

3.Вносити пропозиції про залучення до проведення експертизи висококваліфікованих фахівців, наукових співробітників.

4.Висловлювати власну думку щодо виводів проведнной екологічною експертизою.

Має рацію, які закріплені в ст.28 ЗУ не є вичерпними і можуть бути доповнені залежно від вигляду, характеру і об'єкту екологічної експертизи.

Обов'язки експерта закріплені в ст.29 ЗУ. Експерт зобов'язаний дотримувати встановлені терміни і порядок здійснення екологічної експертизи, норми і вимоги чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Забезпечити всестороннє, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення експертизи. Своєчасно готувати обгрунтовані і об'єктивні виводи. Обгрунтовувати повернення документації об'єкту експертизи на доопрацювання. Заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості в результатах експертизи.