Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 60

Правопорушеннями в області екологічної експертизи є:

1.Порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи.

2.Надання свідомо помилкових відомостей про екологічні результати діяльності об'єкту екологічної експертизи.

3.Надання дозволів на спеціальне природокористування, яке може надати негативну дію на стан навколишнього природного середовища, без позитивного  висновку екологічної експертизи.

4.Здійснення екологічної експертизи неправоспроможними підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян і іншими формуваннями.

5.Несоблюдение при реалізації обьекта експертизи вимог по охороні навколишнього природного середовища, використанню природних ресурсів і забезпеченню державної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи

6.Незаконне втручання кого б то не було в проведення екологічної експертизи

7.Ухилення від уявлення на законну вимогу державних эколого-экспертных органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів

8.Підготовка свідомо неправдивого висновку державної екологічної експертизи.

Особи, винні в порушенні законодавства в області екологічної експертизи, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності. Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення в області екологічної експертизи. Україна бере участь в співпраці в області екологічної експертизи з іншими державами. Ця співпраця здійснюється відповідно до міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України встановлені інші правила, ніж ті, які передбачені законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила міжнародного договору України. Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними договорами.

18.2.Державний контроль за виконання вимог висновку державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза є організаційно-правовою формою попереджувального контролю. Основним документам екологічної експертизи є висновок, що містить обгрунтовані виводи про допустимість дії на навколишнє природне середовище господарською і іншій діяльності, а також можливості реалізації об'єкту державної екологічної експертизи. Для здійснення державного контролю за виконанням вимог висновку госэкоэкспертизы інформація про нього прямує в органи Мінприроди, органи державної влади і місцевого самоврядування. В окремих випадках інформація може бути направлена до банківських установ, які здійснюють фінансування об'єкту екологічної експертизи. Завданнями екологічного контролю є:

-спостереження за станом навколишнього природного середовища і її змінами під впливом господарської діяльності;

-перевірка виконання планів і заходів щодо охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, оздоровлення навколишнього природного середовища, дотримання вимог природоохоронного законодавства і нормативів якості навколишнього середовища.

Відповідно до ЗУ «О охороні навколишнього природного середовища» на органи Мінприроди покладені функції державного управління і контролю. Екологічний контроль – це система мерів, направлена на запобігання, виявлення і припинення порушень природоохоронного законодавства, забезпечення дотримання суб'єктами господарською і іншій діяльності вимог нормативних документів і нормативів техногенного впливу на навколишнє середовище. У Україні існує державний, відомчий, виробничий, місцевий і суспільний контроль. Порядок організації і здійснення державного контролю визначений ЗУ « », а також нормативними актами Кабінету Міністрів. Урядом визначається особливий порядок організації і здійснення державного екологічного контролю в закритих адміністративно-територіальних утвореннях, на режимних об'єктах (МО-ПЕРМАЛОЙ, МВС, СБУ і так далі). Цей режим стосується допуску осіб, що здійснюють контроль на вище вказані об'єкти. У