Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 22

Основні питання, що виносяться на слухання, – про вплив намічаної діяльності на навколишнє середовище регіону, вплив намічаної діяльності на здоров'ї населення, на соціально-економічну ситуацію, допустимості реалізації діяльності на даній території;

Порядок проведення слухань. У президію суспільних слухань входять голова, члени президії і секретаріат. У обов'язки голови входить ведення слухань, контроль за дотриманням регламенту, надання слова учасникам. Президія призначається тимчасовою комісією. Слухання проводяться президією на підставі виступів і відповідей учасників, надання документаційній інформації, письмових заяв, пропозицій і зауважень, а також їм готується висновок суспільних слухань. Членами президії призначаються особи, що мають кваліфікацію у сфері охорони природи і визначень допустимості реалізації проекту. Членом президії не може бути представник замовника, інвестора і розробника проекту, а також осіб, що полягає в трудових відносинах з вказаними вище суб'єктами, представник органу влади і інших державних служб, що мають відношення до видачі дозволів на здійснення діяльності. Секретаріат здійснює реєстрацію учасників, складає списки, веде стенограму і складає протокол суспільних слухань. Експерти заздалегідь знайомляться з основними питаннями слухань і готують відповіді, використовуючи матеріали ОВОС і іншу достовірну інформацію. Експерти делегуються замовниками і громадськістю. Замовник і громадськість погоджують кандидатури експертів з тимчасовою комісією в строк не пізніше 15 днів до проведення суспільних слухань. Кількість експертів від кожної сторони не може бути більше трьох. Їх кандидатури затверджуються тимчасовою комісією не пізніше, ніж за 10 днів до початку слухань.

Регламент суспільних слухань – виступ замовника проекту з його характеристиками, коментарі експертів по основних питаннях і відповіді (кожен учасник має право задати як мінімум, одне питання), виступ учасників по попередньому запису. Підведення підсумків і оголошення дати готовності тексту висновку і протоколу слухань. Висновок публікується в ЗМІ і затверджується зборами представників.

Підсумкові документи слухання – список учасників слухань, стенограма і протокол слухань. У протоколі відбиваються всі факти, які були представлені в ході публічної дискусії. Передані в секретаріат документи додаються до протоколу слухань і реєструються. Протокол повинен бути підготовлений в перебігу п'яти робочих днів з моменту проведення слухань і підписується головою і секретарем. Копії протоколу прямують замовникові проекту, в раду, в орган Мінприроди, а також в місцеві загальнодоступні бібліотеки. Оригінал з додатками зберігається в зборах представників, де забезпечується до нього вільний доступ.

Висновок президії по суспільних слуханнях проекту – це основний результат цих слухань, який повідомляється широкій громадськості і зацікавленим особам. Висновок готується протягом п'яти робочих днів з моменту їх проведення. Воно підписується кожним членом президії і передається секретареві. Якщо члени президії не прийшли до єдиної думки, то складається особлива думка. В ув'язненні президією даються відповіді на основні питання слухань. Якщо питання має на увазі можливість однозначної ствердної або негативної відповіді (так – ні), то президія зобов'язана дати таку відповідь, після якої можуть слідувати коментарі, що розкривають його суть. Під час підготовки висновку члени президії не можуть використовувати інформацію про намічану діяльність, отриману після проведення слухання. В період підготовки висновку зацікавлені сторони  не можуть звертатися до членів президії по яких-небудь питаннях. Секретар направляє копії висновку президії замовникові, рада, органи Мінприроди для ознайомлення.

Результати суспільних слухань. Тимчасова комісія представників з вивчення думки населення для підготовки т проведення слухань зобов'язана зробити зусилля для ознайомлення широкої громадськості з висновком шляхом публікації в ЗМІ, розміщення інформації на стендах, розсилки по запитах.