Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 24

Експерти оцінюють ступінь опрацьовування питань, а також формулюють зауваження і пропозиції по наступній схемі, яка не може бути догмою:

1.Принцип мінімізації екологічного збитку – ступінь реалізації проекту. Цей принцип є одним з основних технічних документів в природоохоронній стратегії інвестора, який при підготовці матеріалів до ОВОС виходить з концепції нульового скидання. Наскільки цей принцип буде реалізований в проекті важко судити, із-за суто якісних оцінок екологічної небезпеки. Тому необхідно виходити з кількісних оцінок.

2.Оцінка дії на навколишнє середовище тобто, повнота і достовірність. Достовірність оцінки дії на конкретні компоненти визначається повнотою і метрологічними характеристиками досліджень.

3.Екологічна політика замовника проекту (відповідність сучасним вимогам до охорони навколишнього середовища).

4.Екологічний моніторинг.

5.Заходи по запобіганню аварійним ситуаціям (повнота і ефективність), це організація постійного моніторингу потенційно небезпечних ділянок.

6.Рразработка планових заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій.

7.Резюме.

При обговоренні ОВОС можливе внесення пропозицій про внесення в ОВОС деяких розділів. В результаті обговорень і консультацій взаємодію від фази емоційних непрофесійних висловів перейдуть до підготовки науково і інженерного обгрунтованого документа, який полегшить проведення ГЕЕ.

Література, що рекомендується [1,2,3,6,15]

Питання для самоконтролю:

1.Поняття і суть суспільної екологічної експертизи.

2.Форми суспільної екологічної експертизи.

3.Порядок інформування населення про проведення суспільної екологічної експертизи.

4.Хто є ініціатором інших форм екологічної експертизи?

5.Умови здійснення суспільної екологічної експертизи.

6.Назвіть аспекти, які визначаються в регламенті суспільних слухань.

7.Функції голови і президії суспільних слухань.

8.Зміст висновку суспільних слухань і порядок ознайомлення з ним громадськості.

9.Підстави для відмови в реєстрації звернення про проведення суспільної екологічної експертизи.

10.Яке значення суспільної екологічної експертизи.

11.Порядок фінансування суспільної екологічної експертизи.

12.Що розуміється під процесом взаємодія із зацікавленими сторонами?

13.У зв'язку з чим необхідний облік думки населення при формуванні і обговоренні висновку суспільної екологічної експертизи?

14.Яка схема, по якій експерти оцінюють ступінь опрацьовування питань, а також формують зауваження і пропозиції?

9.Поняття і суть ОВОС

9.1.Основні поняття і принципи ОВОС

ОВОС можна визначити як науково-дослідну роботу проектувальника екологічно небезпечній діяльності, направлену на визначення доцільності і прийнятності проектованої діяльності і обгрунтування господарських, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових і інших мерів по забезпеченню екологічної безпеки. Загальні підстави ОВОС в Україні визначені в ст.51 ЗК «О охороні навколишнього природного середовища», відповідно, проекти господарською і іншій діяльності повинні мати матеріали оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Оцінка проводиться з урахуванням вимог законодавства про охорону природного середовища, екологічної ємкості даної території, екологічний стан ландшафту, на якому планується розміщення об'єкту, екологічні прогнози, перспективи суспільно-економічного розвитку регіону, потужності і виду сукупного впливу шкідливих джерел і об'єктів на навколишнє середовище.

Этапы ОВОС