Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 74

Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними

Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку у випадку:

1)  порушення вимог законодавства про проведення
державної екологічної експертизи;

2)  недотримання державних санітарних норм, правив,
гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог по
охороні навколишнього природного середовища, використанню природних ресурсів
і забезпеченню екологічної безпеки;

3)не обліку важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкту екологічної експертизи, який може надавати негативну дію на стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів, здоров'я людей;

4)порушення прав учасників эколого-экспертного процесу, якщо це привело до помилкового висновку екологічної експертизи.

Стаття 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи

Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків   державної   екологічної   експертизи,   можуть   бути оскаржені зацікавленими юридичними особами у відповідні вищестоящі органи протягом місяця з дня їх ухвалення, а у разі незгоди з вирішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Розділ 7

ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 47. Фінансування державної екологічної

експертизи

Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником.

Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізовуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету.

Фінансування державної екологічної експертизи екологічних ситуацій і екологічно небезпечних об'єктів, що діють, і комплексів, України, що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів або їх виконавських комітетів, здійснюється відповідно за рахунок засобів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

Засоби на проведення державної екологічної експертизи об'єктів, що фінансуються за рахунок її замовників або державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-сметной документації згідно нормативам, встановлюваним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз

Замовники інших екологічних експертиз, особи, зацікавлені в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи і організації, небезпечні об'єкти, що експлуатують екологічно, надають негативну дію на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок згідно договорам.

Стаття 49. Фінансування суспільної екологічної експертизи

Фінансування суспільної екологічної експертизи здійснюється за рахунок засобів об'єднань громадян, суспільних природоохоронних і інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій.

Розділ 8

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Стаття 50. Правопорушення в області екологічної експертизи

Правопорушеннями в області екологічної експертизи є:

1)порушення встановленого законодавством порядку проведення, екологічної експертизи;

2)надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкту екологічної експертизи;

3)надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування і реалізація проектів і програм або діяльності, які можуть надавати негативну дію на стан навколишнього середовища природного середовища і здоров'я людей, без позитивного висновку екологічної експертизи;