Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 65

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, эколого-экспертных формувань і об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці передпроектних, проектних і інших матеріалів або об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, і направленою на підготовку висновків про відповідність запланованій або здійснюваній діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональному, використанні і відтворенні природних ресурсів, забезпеченні екологічної безпеки.

Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

Відносини в області екологічної експертизи регулюються справжнім Законом, Законом України "О охороні навколишнього природного середовища" і іншими актами законодавства України.

Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

Завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин в області екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав і інтересів громадян і держави.

Стаття 4. Цілі екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є попередження негативної дії антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічної риски і безпеки
запланованої або здійснюваної діяльності;

2)         організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів
екологічної експертизи;

3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам
екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і
правил;

4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якості природних ресурсів;     

5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості і достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

6) підготовка об'єктивних, всесторонньо обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи

Основними принципами екологічної експертизи є:

1)  гарантування безпечною для життя і здоров'я людей навколишнього природного середовища;

2)  збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних, соціальних інтересів і облік громадської думки;

3)  наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивна, гласність;

4)  екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованій або здійснюваній діяльності;

5)державне регулювання;

6)законність.

Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може, привести до порушення екологічних нормативів, негативної дії на стан навколишнього природного середовища, створенню загрози здоров'ю людей.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також об'єкти, що діють, і комплекси, мають значну негативну дію на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей.