Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 35

-аналіз вивченої території і достатності початкової інформації про її природні і історичні особливості, стан компонентів природного середовища;

-перевірку можливості природокористування, виходячи їх екологічного потенціалу території (у відповідності  потребою об'єкту) і стану екосистеми;

-виявлення масштабу і рівня дії при звичайних режимах експлуатації об'єкту і при аварійних ситуаціях;

-прогноз змін стану компонентів природного середовища, активність природних процесів, а також наслідків цих змін для людини.

Пріоритетним при виборі майданчика розміщення об'єкту повинен бути варіант, де прогнозований екологічний ризик намічаної діяльності буде мінімальним. Розміщення об'єктів на територіях, забруднених хімічними речовинами, шкідливими мікроорганізмами і іншими біологічними речовинами зверху ГДК, радіоактивними речовинами зверху ПДУ, не допускається до повної реабілітації вказаних територій. Якщо в процесі виконання ОВОС з'ясується, що здійснення проекту за вибраною технологією, або на вибраному майданчику може привести до неприпустимих наслідки, доцільно, переглянувши ухвалене рішення, повернутися до раніше знехтуваних альтернатив. При цьому їх порівнянні, проведене раніше, здатне полегшити реальний розгляд альтернатив при ухваленні рішень декількох рівнів, екологічна оцінка повинна відбуватися паралельно з процесом планування і проектування при тісній взаємодії відповідних виконавців.

10.2.Характерні особливості навколишнього середовища району експертної оцінки

Опис основних особливостей навколишнього середовища стосується всіх аспектів стану компонентів навколишнього середовища, які потенційно можуть бути залучені в процедури ОВОС як предмет аналізу і оцінки. Головною вимогою, що пред'являється до опису, є повнота обхвату, тобто опис повинен ясно показувати всі недоліки наявної інформації і указувати області необхідних подальших спеціальних досліджень і досліджень. При зборі і аналізі інформації про природні умови і стан компонентів навколишнього середовища необхідно мати на увазі основну мету проведення ОВОМС: облік екологічних чинників в ухваленні рішень по намічаній діяльності. Багатослівні описи природного середовища самі по собі не допоможуть особам, що ухвалюють рішення, зробити обгрунтований вибір. В ході ОВОС повинен бути проаналізоване стан тільки тих компонентів природного середовища, інформація про яких необхідна для ухвалення рішення. Тому треба відібрати ті компоненти навколишнього середовища, зміни в яких будуть детально вивчені в ході прогнозу дії. В ході такого відбору слід керуватися наступними питаннями:

1.Чи вплине намічана діяльність на стан цих компонентів?

2.Чи вплинуть ці компоненти на здійснення намічаної діяльності?

3.Чи представляють вони значний інтерес для громадськості?

Переліки компонентів навколишнього середовища, опис яких необхідний для ухвалення рішень, в цілому залежать від типу намічаної діяльності і очікуваних дій. Зразкові списки такого роду можуть міститися у відомчих інструкціях або корпоративному керівництві крупних компаній. Важливу роль при з'ясуванні того, які саме природні умови і компоненти навколишнього середовища необхідно описувати для даного типу проектів, може зіграти і аналіз документації раніше виконаних екологічних оцінок. Опис чинників навколишнього середовища (метеопараметры, рельєф, гідрологія, грунти і так далі) виконуються в їх просторово-часовій мінливості. При підготовці до опису навколишнього середовища необхідно ще раз уточнити очікувані межі дії. Природні умови повинні бути не тільки проаналізовані з наукової точки зору, але і описані в термінах, які б дозволили громадськості і особам, що ухвалюють рішення,  судити про ступінь їх унікальності, цінність, уразливості і так далі Наприклад, при виявленні жител біологічного вигляду необхідно відзначити, наскільки рідкісний даний вигляд (у даній місцевості, в країні, в світі), наскільки уразливі його житла. Опис самої намічаної діяльності включає перелік існуючих чинників антропогенної дії, які роблять значний вплив на навколишнє середовище. Характеристику стану компонентів навколишнього середовища і динаміку його зміни. Аналіз стану території, де може виявитися вплив намічаної діяльності (поточні тенденції і процеси).