Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 53

Не дивлячись на простоту методу, складні списки є дорогими з погляду проведення ОВОС і можуть ефективно використовуватися експертами-професіоналами. Окрім цього є труднощі обліку непрямих дій, що виникають на різних стадіях здійснення проекту.

Метод матриці, суть якого полягає у визначенні причинно-наслідкових зв'язків між можливими напрямами дії і параметрами навколишнього середовища. Існують, проста матриця - двовимірна, по вертикалі представляє перелік параметрів навколишнього середовища, а по горизонталі – напрями дії проекту. Кількісна матриця - з ваговими коефіцієнтами. Недоліком цього методу є те, що він не дає достатні об'єктивні критерії для ухвалення рішення. Існує матриця еколога Леопольда, по вертикалі указується різні етапи за проектом і видами діяльності, а по горизонталі компонентам тієї, що оточує сиві. Цей метод можливо використовувати для підготовки початкових даних і проведення ОВОС, а також служить контрольним списком про інформацію про взаємозв'язки «причина-слідство». У ній міститься 100 найменувань чинників дії на горизонтальній осі і 88 характеристик і умов навколишнього середовища на вертикальній. Для більш систематичного виявлення непрямих дій застосовується «покрокова матриця» (матриця другого ряду) – як дія на грунт може відбитися на флорі і фауні.

Картографічні методи є могутнім засобом здійснення ОВОС. У нім ефективно поєднується змістовно-географічні аспекти, що створює можливість комплексного аналізу основних закономірностей структури і процесів функціонування складних геосистем. Для цього об'єкт повинен мати достатньо стабільні просторово-часові характеристики. Якщо проводиться ГЕЕ відносно швидких змінних процесів і явищ – сезонна зміна покриву грунтів, виявлення зон деформації, розподіли фітопланктону,  то виникає необхідність в динамічному картировании з використанням аеро - і космічних зображень. У методі екологічного картирования використовуються карти-схеми сучасного стану компонентів природного середовища, а також аналітичні матеріали, що характеризують інтенсивність природокористування. Процедура ухвалення рішень вимагає підтверджень за наслідками додаткових досліджень. Суміщений аналіз карт, згідно якому досліджувана територія розбивається на географічні осередки, що виділяються по координатній сітці з урахуванням топографічних особливостей місцевості. Для проведення ОВОС використовуються аерознімки, топографічні карти, матеріали державного земельного кадастру, польові спостереження. По кожному  чиннику, що цікавить, складається окрема карта, для аналізу використовують не більше 10 карт. Проведення ОВОС полягає в поєднанні осередків окремих карт послідовно і в певному поєднанні і аналізі агресивної дії результатів проекту, що реалізовується, що дозволить прогнозувати наслідки цих проектів. У Україні цей метод отримав назву «Методу екологічного картирования» і використовується для визначення і демонстрації масштабів розповсюдження дій, корисний при оцінки альтернативних варіантів для лінійних типів проектів (трубопроводів) і виявлення накладень різних дій. Недолік – в складності визначення меж і неоднорідності дій.

Мережевий метод розроблений для визначення дій другого, третього і подальших порядків і є діаграмою у вигляді послідовності матриць.

Метод Бателле заснований на аналізі чотирьох основних категорій чинників (сфер) – екологічний, физико-хімічний, сфери плотського сприйняття, сфери людської діяльності – соціуму. Використовується для оцінки дії, що надається на навколишнє середовище очікуваними наслідками реалізації проектів розвитку водних ресурсів, контролю якості води, планів споруди автомагістралей. Для кожного чинника був розроблений індекс якості навколишнього середовища, ранжируваний від 0 до 1 по методу значущої функції. Кожен чинник – індикатор дії задавався як різниця між існуючим станом ОС і її стану після реалізації проекту. Використання цього методу для здійснення ОВОС передбачає систематичні дослідження навколишнього середовища, наявність достовірної статистичної інформації і наявності єдиної методики складання заяви про передбачувану дію. Ці  вимоги визначають надійність і достовірність методу. Метод за деякими показниками носить суб'єктивний характер.