Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 57

-коротка характеристика физико-географических і кліматичних умов району будівництва з урахуванням місцевих особливостей, дані про існуючі фонові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

-перелік джерел викидів;

-найменування забруднюючих речовин, їх кількісна і якісна характеристика, зокрема тих, які мають ефект суммации;

-характеристика можливих аварійних викидів;

-результати розрахунків приземних концентрацій по викидах забруднюючих речовин в атмосферу;

-обгрунтування рішень по запобіганню (зменшенню) освіті і виділенню речовин, що забруднюють атмосферу, і вибору устаткування, апаратура по очищенню викидів в атмосферу;

-зведення про вартість об'єктів і робіт, по виконанню природоохоронних заходів;

-вирішення по зниженню виробничих шумів і вібрації;

-оцінка ефективності намічаних заходів, проектованих споруд і устаткування;

-характеристика заходів щодо регулювання викидів в період несприятливих метеорологічних умов;

-обгрунтування розмірів розрахункової санітарно-захисної зони.

У частині охорони водоймищ від забруднення стічними водами в розділі приводяться:

-початкові дані і відомості, які видаються зацікавленими органами місцевого самоврядування, санітарно-епідеміологічної служби, органів водного нагляду і др.;

-вирішення по очищенню води в системах водопостачання і водовідведення;

-обгрунтування рішень по оборотному водопостачанню;

-зведення про кількість стічних вод (приводяться по окремих виробництвах і спорудах);

-баланс водоспоживання і водовідведення по об'єкту в цілому і по основних виробничих процесах;

-характеристика стічних вод;

-обгрунтування проектних рішень, які приймаються по очищенню стічних вод і по утилізації шламів, що утворюються, і опадів;

-пропозиції по запобіганню аварійних скидань стічних вод;

-рішення по попередженню забруднення рибогосподарських водоймищ, збереженню природного стану водоймищ;

-оцінка ефективності намічаних заходів і запроектованих споруд в частині раціонального використання і охорони вод і рибних запасів.

У розділі охорона земель, рослин і тварин повинні приводитися відомості і рішення:

-по охороні земельних ресурсів;

-по охороні рослинного і тваринного миру;

-по охороні грунтів від забруднення відходами виробництва;

-дані про витрати на виконання цих заходів.

Матеріали розробляються з урахуванням вимог нормативних документів, які регламентують порядок розробки і затвердження проектної документації. Окрім вище перерахованих матеріалів розробляються також:

-обгрунтування способів зняття і зберігання родючого шару грунту, транспортування його до місця складування (або тимчасового збереження) і нанесення родючого шару грунту на земельну ділянку, яка рекультивируется, або на малопридатні угіддя;

-проектні рішення по відновленню (відтворенню) земельної ділянки і приведенню його в стан придатне для використання за призначенням, пристрою інженерних мереж і комунікацій, дренажу, плануванню ділянки;

-дані про об'єми твердих відходів виробництва, перелік заходів щодо їх переробки і утилізації (для отримання корисної продукції), транспортування цих відходів за межі об'єкту (на переробку, складування і ін.);

-відомості про намічані заходи щодо охорони надр, збереження середовища мешкання тварин і їх міграції;

-дані про капітальні витрати на рекультивацію земельної ділянки, охорону надр, рослинного і тваринного миру;

-оцінка ефективності заходів, передбачених проектною документацією.

Вимоги, вказані вище, до розділу ОВОС є обов'язковими як для замовника, так і проектувальника проекту будівництва. Організація-проектувальник зобов'язана мати відповідну ліцензію на право заняття проектування. До затвердження проектної документації, вона підлягає обов'язковій комплексній державній експертизі, у тому числі і екологічною, в її складі. Напрям проектній документації на узгодження, експертизу і твердження є обов'язком замовника. Будівництво може початися тільки після затвердження проектної документації. Проекти будівництва, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також за рахунок засобів, підприємств і організацій державної власності, затверджуються: