Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 54

Метод імітаційних моделей використовуються для ОВОС окремих проектів. Цей метод ініціював створення банку даних по компонентах і об'єктах природного середовища, а також зведення про передбачувані і фактичні дії реалізованих і планованих проектів в різних секторах економіки. Достовірність прогнозу залежить від правильного вибору і обліку всіх значущих чинників негативної дії і адекватної оцінки реакції біосферного компоненту – об'єкту дії. Оптимізація проводиться, як правило, по якомусь одному параметру, останні задаються в системі обмежень (лімітуючі чинники). Складність процесу моделювання починається з процедури привласнення кількісних значень якісним показникам (чинникам). Недоліком є те, що відсутній механізм виявлення нестандартних проблем. Сценарії проектів передбачають введення допущень щодо тих чинників, які не піддаються прямому вимірюванню або формалізації. Об'єктивність оцінки підвищується, якщо сценарій реалізації проекту розбивається на окремі епізоди, що дозволяє провести детальною ОВОС кожного з них. Імітаційне моделювання виникло як альтернатива математичному моделюванню. Кількісні оцінки інтенсивності потоків дозволяють коректно відкидати малозначні зв'язки.

Метод багатовимірної статистики характеризується корелляционными параметрами. Співвідношення, взаємний зв'язок, співвідношення предметів або понять; у математичній статистиці імовірнісна або статистична залежність. Регресійний аналіз виявляє  ступінь залежності середнього значення кількісної величини від деякої іншої величини або від декількох величин. Кластерний і факторний аналіз визначає рушійну силу якого-небудь процесу, його характер або окремі риси. Встановлення граничне допустимих шкідливих дій на екосистему припускає розробку кількісних методів оцінки стійкості. Можуть використовуватися для детальних досліджень окремих компонентів системи стосовно конкретних видів дій. Для цього необхідно кількісно охарактеризувати самі дії і обгрунтувати порогові значення для компонентів геосистеми.

Література, що рекомендується [1,2,3,6,7,12,15,17,19,20]

Питання для самоконтролю:

1.Етапи ефективності основних чинників, що впливають на стан навколишнього природного середовища.

2.Які процеси привели до розвитку систем оцінок, стани зміни навколишнього середовища?

3.Поняття терміну «екологічний індикатор».

4.Критерії показників (індикаторів), що характеризують об'єкти інформації, які впливають на стійкість природних систем.

5.Назвіть основні індекси екологічної ситуації.

6.Які екологічні індикатори використовуються в Україні?

7.Поняття екологічно небезпечних чинників.

8.Основні показники забруднення атмосферного повітря.

9.Критерії оцінки якості атмосферного повітря, поверхневих стоків, деградації грунтів в Україні.

10.Назвіть методи оцінки інтенсивності техногенного навантаження на навколишнє середовище.

11.Дайте характеристику кожному методу оцінки інтенсивності техногенного навантаження на навколишнє середовище.

17.Поняття комплексної інвестиційної експертизи в Україні

17.1.Управління інвестиційними процесами

У Україні питання про необхідність проведення державної екологічної експертизи, розробки розділу ОВОС, їх складу і змісту, порядку передачі матеріалів на експертизу регламентуються законодавчими і нормативно-інструктивними документами.

Ухвала КМУ «Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення їх комплексної державної експертизи» (від 11.04.02. № 483) затверджений «Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення їх комплексної державної експертизи». «Порядком .», відповідно до Закону України “ О інвестиційної діяльності”, передбачається проведення обов'язкової комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва (за винятком робочої документації), незалежно від джерел їх фінансування. Складовими частями комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, які проводяться на території України, є 6 видів експертиз: