Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 68

3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва;

4)  заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення
ефективного очищення всіх видів стічних вод, а також їх використання
для технічних потреб без скидання цих вод в природні водотоки і
водоймища;

5) дієвість і досконалість заходів, що передбачаються, щодо
охорони атмосферного повітря від забруднення;

6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів
рослинного і тваринного миру, природно-заповідного фонду;

7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від
шкідливої дії антропогенних фізичних, хімічних і
біологічних чинників.

Документація, що представляється на об'єкти державної екологічної експертизи, повинна бути в установленому порядку узгоджена із зацікавленими органами і містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності і матеріали, на яких воно грунтується.

Стаття 16. Суспільна екологічна експертизи

Суспільна екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, яка потребує екологічного обгрунтування, за ініціативою громадських організацій або інших суспільних формувань.

Суспільна екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних эколого-экспертных, колективів громадських організацій або інших суспільних формувань.

Стаття 17. Інші екологічні експертизи

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою зацікавлених юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими эколого-экспертными органами і формуваннями.

Зразковий договір про надання эколого-экспертных послуг затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України.

Розділ 3

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ОБЛАСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 18. Компетенція Верховної Ради України в області

екологічної експертизи

До ведення Верховної Ради України в області екологічної експертизи відноситься:

1)   законодавче регулювання відносин в області екологічної експертизи;

2) визначення основних принципів і порядку здійснення
державною, суспільною і інших екологічних експертиз;

3)        вирішення інших питань в області екологічної експертизи.

Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим в області екологічної експертизи

До ведення Верховної Ради Автономної Республіки Крим в
порядку, встановленому справжнім Законом і іншими актами
законодавства, відноситься:                                       

1)координация діяльності суб'єктів екологічної експертизи;

2) здійснення контролю за дотриманням законодавства про екологічну експертизу;

3) вирішення інших питань в області екологічної експертизи в межах своєї компетенції.

Стаття 20. Органи державного управлінні в області екологічної експертизи

Державне управління в області екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів, органи виконавчої влади на місцях, Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган в цій області і його органи на місцях, а також органи і установі Міністерства охорони здоров'я України і інші органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.

Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в області екологічної експертизи

Кабінет Міністрів України в області екологічної експертизи:

1)        призначає проведення державної екологічної експертизи
екологічних ситуацій, об'єктів, що діють, і комплексів,
негативна дія яких на стан навколишнього природного
середовища розповсюджується або може розповсюджуватися за межі однієї
області або за межі Автономної Республіки Крим;