Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 98

Проте очікуваний ефект не завжди відповідає сподіванням. За три роки ак­тив­ності NMCP у Херсонському регіоні можна виділити такі головні причини нев­да­лих проектів: нерозуміння власних проблем, виділення й концентрування уваги на одній проблемі — відсутності коштів, неправильності побудови процесу комунікацій, нео­бов’язковості, поєднанні бізнесу з відпочинком. До того ж, особливістю українсь­кого менталітету є підозра до всього, що надається безкоштовно. Тобто недовіра до вис­нов­ків експертів NMCP породжується задовго до того, як робляться самі вис­новки. А з цим пов’язане і небажання прислухатися до експертів та брати на озброєн­­ня їхній досвід.

Але можна з високим рівнем імовірності стверджувати, що 30 – 40% усіх проек­тів NMCP дають певні позитивні результати, а 10% — це безсумнівний позитивний ефект.

В Україні ця програма набирає обертів. Тільки у 2002 році до неї були залу­чені 67 експертів різних секторів економіки. Про це свідчать дані таблиці [3].

Таблиця

Експерти та проекти NMCP в Україні з поділом на сектори економіки

Сільське господарство

7

Агропромисловість

6

Енергетика та водопостачання

1

Мінеральна та видобувна промисловість

1

Хімічна промисловість

1

Металургійна промисловість

5

Електротехнічна промисловість

1

Одяг

1

Лісова промисловість

1

Будівництво

2

Готельний та туристичний бізнес

6

Транспорт та технічне забезпечення

1

Інші послуги

19

Охорона здоров¢я

2

Облік та менеджмент

4

Роздрібна торгівля

8

Друк

1

Всього

67

Задекларований орієнтир України на Європейське співтовариство не підлягає пе­ре­гляду. В цьому контексті було б недоцільно відмовлятись від допомоги, яку Європа на­дає Україні, в тому числі й через Нідерландську програму співробітництва в галузі менеджменту (NMCP).

___________

Література: 1. Реформування промисловості України. Погляд у XXI століття // Збірник ма­те­ріалів V пленуму-конференції. Спілка економістів України / Відп. ред. М. Герасим­чук. — К.: 2001. — 128 с. 2. Ян Ребен. Что может для вас сделать NMCP // Managers worldwide. — 2002. 3. Distribution of assignments per country over the sectors // NMCP in 2002.

Подпись: © Сотнікова Ю., 2003

Сотнікова Ю.

УДК 330.341.1

Моделі організації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність сприяє розвитку національного внутрішнього ринку, більш тісному зв'язку його зі світовим ринком. Вибрані країною моделі інноваційного роз­витку передбачають постійну взаємодію науки з виробництвом на взаємовигідній основі, концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках, першорядне значення се­ред яких повинні мати наукові дослідження, створення техніки і технології, що випереджає світовий рівень. Світова практика пропонує широкий спектр еконо­міч­них інструментів науково-технічної та інноваційної політики, за допомогою яких мож­на керувати інноваційним процесом на макро- і мікрорівнях. Головна проблема поля­гає в тому, щоб з урахуванням накопиченого світового досвіду вибрати й викорис­тати най­більш ефективні в конкретних умовах інструменти управління.

Проаналізуємо деякі моделі інноваційного процесу, що довели свою ефектив­ність у ряді країн.