Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 88

Не меншою проблемою є відсутність адаптованої до наших умов методики про­ведення панельних досліджень. Зокрема, вимагають вирішення такі питання: яки­ми повинні бути кількість і склад підприємств, що включаються в обстеження; які регі­они повинні бути включені в дослідження, за якими товарними групами і торговими марками проводити збір інформації?

Відомо, що переважна більшість замовників досліджень сьогодні — закор­дон­ні фірми та фірми зі змішаним капіталом. І причина цьому — не тільки важке еконо­міч­не ста­новище більшості українських підприємств, а й дуже низький рівень маркетинг­о­вої грамотності серед керівників вітчизняних фірм.

Існує також безліч несприятливих факторів зовнішнього економічного середо­ви­ща, що справляють негативний вплив на готовність торгових підприємств до па­нель­них досліджень. Сюди можна віднести наявність у нашій країні великого обсягу тіньо­­вої товарної маси, слабкість системи ведення обліку, менталітет торгових пра­ців­ників, зокрема їх негативне ставлення до надання інформації про своє підприє­м­ство. Швидка непрогнозована зміна факторів маркетингового середовища призво­дить до скорочення часу проведення панельних досліджень.

Незважаючи на значні труднощі, впровадження панельних досліджень в Україні вимагає кооперації зусиль дослідницьких організацій і потенційних клієнтів. Адже такі дослідження допомагають заздалегідь оцінити шанси й ризики, уникнути в майбут­ньому необґрунтованих економічних затрат від неправильно обраної виробничої та рекламної стратегії.

___________

Лiтература: 1. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. — М.: Русская Деловая Литература, 1999. — 416 с. 2. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, мето­до­ло­гия и практика. — М.: Изд-во "Финпресс", 2000. — 464 с. 3. Маркетинг в отраслях и сфе­рах деятельности. Учебник / Под ред. проф. В. А. Алексунина. — М.: Изд. Книготорговый центр "Маркетинг", 2001. — 516 с. 4. Вачевський М. В. Маркетинг: основи теорії і прак­тики. — Львів: Каменяр, 1999. — 224 с.

Подпись: © Пенцак Г., 2003

УДК 339.13

Пенцак Г.

Експертні оцінки в системі соціологічних досліджень на ринку товарів

Соціологічні дослідження на ринку товарів як одна з найважливіших функцій маркетингу становлять систему логічних та організаційно-технічних процедур дос­лід­ження споживача як носія інформації на товарному ринку з метою одержання до­сто­вір­них відомостей про об’єкт або явище на ринку, що вивчається.

Необхідність соціологічних досліджень викликана передусім тим, що жодне статистичне, бухгалтерське чи інше джерело подібної інформації дати не може. Жод­ним іншим способом, окрім соціологічних досліджень, не можна отримати інформацію без­посередньо від покупця, споживача товару.

За способом здійснення соціологічних досліджень виділяють: спостереження, експериментування, аналіз документів та опитування.

Спостереження — соціологічне дослідження, в якому дослідник безпосередньо спос­терігає за тим чи іншим процесом за участю об’єкта дослідження.

Експериментування — вид соціологічного дослідження, в основу якого покла­де­но дослідження ставлення кількох груп людей до одного й того ж товару. Їх дум­ки, дії можна співставляти й встановлювати значущість різних змінних (ціна, доброя­кіс­ність, модель, фасон) шляхом створення для цих груп різних ситуацій.

Аналіз документів є важливим джерелом інформації про товарний ринок. Трапляються випадки, коли подія на товарному ринку вже відбулася, дослідника ціка­вить інформація про її характер, оцінки, судження фахівців та клієнтів ринку. Якщо ця ін­фор­мація зафіксована у відповідних документах, то її можна використо­ву­вати для різних маркетингових рішень.

Опитування — найбільш поширене з усіх видів соціологічних досліджень на спо­живчому ринку. Це метод виявлення інформації про явища й процеси, що відбу­ва­ються на ринку, носієм якої є споживач.