Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 63

AUMA видає "Офіційну програму зарубіжних виставок Німеччини". Вона пе­ред­­бачає щорічно від 120 до 150 ярмарково-виставкових заходів з середніми вит­ра­та­ми на кожний у сумі 200 000 євро. Для організації таких заходів Міністерство економіки Німеччини уповноважує німецькі приватні товариства з проведення вис­тавок. Якщо підприємство бажає взяти участь у виставці, передбаченій офіційною програмою, і отримати, таким чином, користь від державного стимулювання, воно подає заявку про свою участь до відповідного товариства, що займається під­го­товкою і проведен­ням даної виставки. Коли набирається мінімальна кількість зая­вок, товариство роз­роб­ляє конкретну виставкову концепцію і реалізує її. За надан­ня відповідних послуг (стенд, декорації, комунікаційна інфраструктура, внесення даних до виставкового каталогу і довідника учасників тощо) підприємства-учас­ники сплачують товари­ству, відповідно до умов участі, внесок учасника. Разом з державними дотаціями ці внески покривають загальну вартість організації і прове­дення виставки. Відсоток стимулювання, тобто частка державних дотацій у за­гальних витратах за надані виставкові послуги, залежить від цільової країни та галузі і становить від 55% до 85%. В середньому, можна виходити з 66% стимулювання.

Кількість заходів, що стимулюються державою, за останні роки залишалася до­сить стабільною (близько 130). Зростає, однак, середня кількість учасників (близь­ко 40). Основна увага підприємств-учасників виставок зміщується від Західної Європи до ринків Східної Європи та Азії. Так, близько 25% виставок проводиться у Східній Європі і 40% — в Азії.

Німецьке стимулювання експортерів до участі у виставках передбачає  проведення 4-х їх видів:

1. Колективна виставка. Це є найбільша й одночасно найпопулярніша форма німецького стимулювання експортерів до участі у виставках. При цьому стенди німецьких фірм розміщуються разом і об’єднуються логотипом "Made in Germany". Крім вказаного вище переліку стандартних послуг, за рахунок бюджету можуть проводитися рекламні кампанії, листування, прес-конференції, посольські прийоми та фахові симпозіуми. Під стимулювання підпадають не лише підприємства-ре­зи­ден­ти, але й їх зарубіжні представництва та філіали. Для підприємств з нових зе­мель Німеччини існує термінова особлива програма, згідно з якою надаються пільги щодо внесків учасників (половина звичайного внеску), а також дотації витрат на від­ряд­ження до цільової країни, витрат на транспортування експонатів і рекламну кампанію в рамках виставки.

2. Особливий виставковий огляд. Особливі огляди презентують окремі еко­номічні галузі на зарубіжній виставці. На німецькому стенді знаходяться експонати та інформаційні матеріали німецьких підприємств однієї й тієї ж галузі. При цьому персонал фірм участі у виставці не бере (можливі, однак, і винятки). Про стенд пік­луються співробітники уповноваженого Мінекономіки на це товариства з про­ведення виставок. Німецькі підприємства-учасники і в цьому випадку також спла­чують внески.

3. Інформаційний стенд (інформаційний центр). Інформаційний стенд є найпростішою формою німецької офіційної участі у зарубіжних вис­тав­ках. Такий стенд обслуговують німецькі спеціалісти, а за необхідності — і пе­рек­ладачі. У їх обов’язки входить інформування зацікавлених осіб про німецьких виробників, які присутні на виставці, та про тих, що не присутні, але надали свій інфор­маційний матеріал та продукцію. На кожній офіційній виставці, в якій бере участь Німеч­чина, можна знайти такий інформаційний стенд. Важливо заз­на­чити, що він може виступати єдиним офіційним заходом з німецької сто­рони на зарубіжній виставці. Витрати на його виготовлення й обслуговування пов­ніс­тю бере на себе держава. Якщо додатково встановлюються переговорні кабінки для безпосереднього спілкування з власниками німецьких підприємств (за викорис­тання яких сплачується внесок учасника), то в такому випадку говорять про інформаційний центр.