Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 133

Динаміка інноваційної діяльності підприємств області за останні три роки по­да­на у таблиці (відсоток характеризує частку підприємств-інноваторів у загальній кількості).

Таблиця

Промислові підприємства Сумщини,

які займалися інноваційною діяльністю

 

1999 рік

2000 рік

2001 рік

кількість

відсоток

кількість

відсоток

кількість

відсоток

 

46

15

61

21,3

46

18,3

 

Причому, якщо взяти дані 2000 р., останнього року, за який є вичерпна ін­фор­мація, то розподіл інновацій за напрямами був наступним (у відсотках до загальної кількості підприємств, які займалися інноваційною діяльністю): дослідження і роз­роб­ки — 26,2%; придбання прав на патенти, ліцензії, на об'єкти промислової влас­нос­ті — 3,3%; придбання безпатентних ліцензій, ноу-хау, технологій — 3,3%; техно­ло­гічна підготовка виробництва — 27,9%; придбання машин, обладнання та інших основних фондів — 34,4%; інше — 4,9%. Тобто інноваційна діяльність, в основному, зво­дилася до придбання нових розробок на стороні і впровадження на власному під­приємстві. В той же час у Сумській області є значний інноваційний потенціал, який може бути реалізований за сприятливих умов. Слід розглянути його за окремими скла­до­вими: науково-дослідною, кадровою, фінансовою, технологічною, інтелекту­аль­ною, ринковою.

На думку автора, інноваційний потенціал підприємств регіону слід розглядати як комплекс взаємопов’язаних ресурсів і можливостей їх реалізації, що визначають його спроможність (інтелектуальну, технологічну, інформаційну, науково-дослідну, економічну тощо) приводити у відповідність до зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку, на основі постійного пошуку, використання й розвитку нових сфер і способів ефективної реалізації наявних і перспективних ринкових можливостей.

Науково-дослідна складова інноваційного потенціалу промислових підприємств Сумської області. Її оцінка дається шляхом порівняння кількості під­при­ємств-іннова­то­рів, які виконували дослідження та конст­руктор­сь­кі розробки, а також роз­робляли нові технології виробництва продукції. Відпо­відно за 1999 та 2000 рр. це склало: 28,3% (13 з 46); 33% (33 з 61). Тобто є певне зростання, як абсолютне, так і від­нос­не, хоча за станом на 2000 р. частка науково-дослідних підрозділів промислових підпри­єм­ств у загальній кількості організацій, що займалися суто науковими та науково-технічними роботами, склала лише 12% (3 з 25). У 1999 р. ця частка складала 11,5% (3 з 26), у 1998 р. — 10% (3 з 30). Це свідчить, що в основному проводяться прик­лад­ні дослідження, орієнтовані на потреби сьогодення. Близько 50% розробок від­по­­ві­дають світовому рівню і навіть перевищують його.

Інтелектуальна складова. Аналіз показує, що відбувається постійне зменшен­ня кількості осіб, які активно займаються розробкою винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, не зростає і кількість виконаних ними розробок. Це свідчить про зменшення інтелектуальної складової інноваційного потенціалу. І хоча дохід від використання нових розробок за ці роки зростав (відповідно: 7 996,1 тис. грн., 11 262,7 тис. грн., 66 431,5 тис. грн.), але він забезпечується також ефек­том від впровадження придбаних на стороні та від впроваджених раніше власних розробок.

Однак є певні позитивні зрушення у продажу ліцензій на права інте­лек­ту­аль­ної власності, головні позиції у цьому займає науково-дослідний інститут ВНДІАЕН. У 2000 р. від продажу ліцензій надійшло 4 132,6 грн. від вітчизняних підприємств і фірм і 23 тис. дол. США від іноземних. У 2001 р. працівниками заводської науки виконано 77 наукових розробок (52 — створення нових видів техніки, 21 — нових технологій), що складає 19,2% від загальної кількості розробок наукових організацій області.