Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 38

Несмотря на высокую активность компаний в проведении слияний и поглоще­ний, большой удельный вес в структуре всех сделок составляют неудачные операции (около 60% от общего числа слияний и поглощений не окупают вложенных средств). Это объясняется сложностью интеграционных процессов, необходимостью реструк­туризации обеих компаний без остановки производства и реализации продукции.

По оценкам международных организаций, проводящих глубокий анализ тенденций в области прямого иностранного инвестирования (ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2001), слияния и поглощения и в дальнейшем останутся од­ной из основных форм экспансии транснациональных корпораций.

Подпись: © Пасічник О., 2003

Пасічник О.

УДК 339.743

Валютно-курсова політика в умовах європейської інтеграції України

В умовах сучасних інтеграційних процесів валютний курс гривні виступає не тільки сполучною ланкою української та світової економіки, а й перетворюється у потужний інструмент економічної інтеграції. Згідно зі стратегією економічного й соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки "Європейський вибір" грошово-кредитна і валютно-курсова політика повинні забезпечувати створення економічних передумов для інтеграції до Європейського Союзу (ЄС) і визначатися необхідністю на­ла­годження тісного валютного співробітництва з Європейським центральним бан­ком, поступовим впровадженням критеріїв вступу до валютного союзу ЄС.

Основними критеріями приєднання нових країн до Євросоюзу виступають низь­ка інфляція, стабільний обмінний курс, низькі відсотки за довготерміновими креди­та­ми, низький рівень дефіциту держбюджету та обмежений рівень державного боргу. За останні роки вітчизняна економіка значно наблизилась до необхідних критеріїв. Так, у 2002 році інфляція становила 0,6% (дефляція), курс гривні знизився на 0,64%, дефіцит бюджету складав 1,7%, відсоткові ставки кредитування знизились до 21,2% на рік, зовнішній державний борг зменшився до 9,6 млрд. дол. США [1]. Однак серед досягнутих показників завеликі відсоткові ставки за довготерміновими кредитами та розмір зовнішнього боргу все ще не відповідають інтеграційним критеріям і справляють негативний, дестимулюючий вплив на розвиток вітчизняної економіки.

Середній розмір ставок кредитування на рівні 21,2% на рік при одночасному зниженні рівня цін на 0,6% та облікової ставки НБУ до 7% [1] є надзвичайно висо­ким і значно обмежує обсяги довгострокового кредитування вітчизняної економіки, що відбивається на темпах її розвитку. Основною причиною завищених кредитних ста­вок є ризик нестабільності обмінного курсу гривні відносно конвертованих валют і, перш за все, долара США, який базується на довірі до банківської системи та національної валюти.

Іншою проблемою, що стоїть на шляху європейської інтеграції, є значний зо­внішній борг, обслуговування і погашення якого вимагає накопичення Національним банком України значних валютних резервів. Основним джерелом поповнення ва­лют­них резервів виступають надходження від експорту. Це змушує НБУ для підтримки його рентабельності проводити політику девальвації гривні, що негативно впливає на вартість обслуговування і погашення зовнішнього боргу. Крім того, постійна деваль­ва­ція підвищує валютні ризики внаслідок зниження довіри до національної валюти і призводить до зростання кредитних ставок в економіці України.

Подолання вказаних проблем можливе лише шляхом відмови від неефек­­тив­ної валютно-курсової політики — політики девальвації, яку проводить НБУ під тис­ком з боку експортерів, і пошуку більш ефективних способів управління валютним курсом гривні.