Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 91

Авторитарне керування призводить, як правило, до виконання більшого обся­гу робіт, ніж демократичне. Однак при цьому зменшується мотивація, знижу­єть­ся якість і особливо оригінальність виконання; виникає напруга і агресивні форми поведінки (як між керівником і виконавцями, так і між самими виконавцями). За ліберального керування значно знижується і обсяг, і якість роботи порівняно з демократичним. Виконавці самі, як правило, починають висловлювати невдоволення таким стилем.

Альтернативний спосіб реалізації поведінкового підходу був запропонований Р. Лайкертом. В основу ним була покладена дихотомія: "Керівник, орієнтований на роботу, — керівник, орієнтований на людину". Першого, насамперед, турбує зміст ді­яль­ності і завдання, пов’язані з нею, розробка системи заохочень для підвищення про­дук­тив­ності праці. Другий основну увагу звертає на підвищення продуктивності праці шляхом удосконалення людських відносин.

Сьогодні схему Р. Лайкерта розглядають не як альтернативну континууму "авто­ри­тарності — ліберальності", а як таку, що поглиблює і деталізує його.

Однак поведінка керівника може бути одночасно орієнтована і на роботу, і на людину. Отже, в основу виділення стилів повинно бути покладене поєднання цих орі­єн­та­цій. Таке поєднання дає в підсумку знамениту "управлінську решітку", запр­о­по­новану Р. Блейком і  Д. Моутоном.

Однак ні особистісні якості, ні стилі самі по собі ще не визначають ефектив­нос­ті управлінської діяльності. У результаті сформувався особливий ситуаційний підхід, мета якого полягає в тому, щоб визначити, які стилі поведінки й особистісні якості найбільше відповідають визначеним ситуаціям керування. Найбільш розвиненою і відомою з усіх ситуаційних концепцій є ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. Від­повідно до цієї моделі існує три основних фактори, які мають найбільший вплив на поведінку керівника у певній ситуації й одночасно характеризують самі ситуації: відносини між керівником і підлеглими; структура задачі і, насамперед, такі її па­ра­мет­ри, як чіткість і визначеність формулювання, структурованість, звичність і зрозу­мі­лість; посадові повноваження, що включають нормативний обсяг законної влади, яку має керівник, а також рівень реальної підтримки, яку йому надають підлеглі [2].

Для того щоб досягти максимальної ефективності своєї діяльності, що вклю­чає дуже різні типи ситуацій, керівник повинен поводитися по-різному в різних ситу­аці­ях. Інакше кажучи, керування повинне бути гнучким, а стиль керування — адап­тив­ним, здатним пристосовуватись до конкретних управлінських ситуацій і умов.

Сучасні дослідження характеризуються і новими, нетрадиційними підходами до проблеми стилів керування. Зокрема, це — встановлення й опис партисипатив­но­го стилю керування, якому властиві наступні основні риси: регулярні наради ке­рів­ника з підлеглими; відкритість у відносинах керівника з підлеглими; залучення підлеглих до роз­роб­ки і ухвалення організаційних рішень; делегування керівником підлеглим низки своїх пов­новажень; участь рядових працівників як у плануванні, так і у здійсненні органі­за­цій­них змін; створення особливих групових структур, наділе­них правом самостійного ухва­лен­ня рішення; надання працівникам можливості авто­ном­но розробляти ті чи інші проб­ле­ми, формулювати нові ідеї, роблячи тим самим внесок у розвиток інноваційних процесів.

Нарешті, слід зазначити, що в ряді досліджень (особливо в японській школі ме­недж­менту) виникло й оформилося поняття новаторсько-аналітичного стилю керу­ван­ня. Йому властиві такі головні особливості: відданість організації, енергійність і новаторство, чутливість до нової інформації та ідей, генерування значної кількості альтернатив та ідей, швидке ухвалення рішень, інтеграція колективних дій, чіткість у формулюванні ці­лей та установок, готовність враховувати думки інших, терпиме ставлення до невдач [3].