Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 58

У росiйському академiчному курсi загальної теорiї держави та права подiбнi вищезгаданим визначення дещо конкретизуються та доповнюються, адже тут, очевидно, чiткiше визначена виховна функцiя правотворення, яка здiйснюється не лише державними органами та громадськими органiзацiями, але й безпосе­ред­ньо самою державою, її службовцями та трудовими колективами [6].

На думку автора, домiнантною проблемою наукового трактування феномена правового, економічного виховання, феномена економіко-правової свідомості, що є предметом і об’єктом економіко-правового виховання, полягає в тому, що до нього досить близьким є поняття економіко-правової, методологічно-економічної соцiалi­зацiї. Тут важливо усвiдомити те, що, якщо пiд першим ми розумiємо систему кон­крет­них цiлеспрямованих, комплексних заходiв, звичайно, наукового характеру, впливiв на свiдомiсть людини, перш за все, її iдеологiю, що визначається, як правило, специфiкою конкретно-iсторичних умов iснування суспiльства, тобто є, певною мiрою, явищем об'єктивним, то друге поняття є бiльш нестiйким, дина­мiч­ним, визначає самоiдентифiкацiю iндивiда як родового правового суб'єкта певної соцiальної спiльностi i залежить у першу чергу вiд суб'єктивних чинникiв, психоло­гiч­ного складу особи (спадковості тощо), а також, як виявляється, в набагато мен­шій мірі порiвняно з правовим вихованням — вiд об'єктивних умов, стану суспiльної (правової, моральної, економiчної, етичної, естетичної тощо) культури. Тому, виз­на­ча­ючись з теоретичним трактуванням поняття правового виховання в контек­стi су­ча­сного стану української правової культури та правосвiдомостi, слід враховувати, що за умов сьогодення прiоритетним напрямком його функцiонування є транс­фо­р­му­вання соцiально-правової та полiтичної спрямованостi, яка виховується через рiзновиди навчання. Останнi пов'язані з формуванням певного виду правової пове­дiн­ки, переконання шляхом умовляння, корекцiї когнiтивної та психiчної сфер, соцi­аль­них настанов i т. iн.

Отже, як виявляється, пiд економіко-правовим вихованням слiд розумiти цiлеспрямовану наукову систематичну комплексну дiяльнiсть держави та гро­ма­дянського суспiльства, що має за мету формування узгодженої право­свi­домостi з некризовими циклами її соціальної активності та економічної сві­до­мості з некризовими циклами її соціальної активності за допомогою пiдви­щен­ня рiвня iндивiдуальної правоекономічної культури, а також усвiдомлення необ­хiд­­ностi та високого призначення економіки та права в суспiльному та особистому життi. Таким чином, сукупність циклів соціальної активності права економічної свідо­мості за конкретно-історичних умов формують (або не формують) саме спадкоємність їх соціальної активності у сфері духовного пострадянського буття.

___________

Література: 1. Дмитрiєнко Ю. М., Дмитрiєнко I. В., Чефранов В. О., Орлов I. О., Оробець К. М. Журнал "Вiра i Розум" в духовному вiдродженнi України (до постановки питання) // Науково-теоретичнi здобутки Слобiдської України: про часопис "Вiра i Розум", його проблематику. — Харків: Курсор, 1999. — С. 47 – 52. 2. Оробец К. Н., Дмит­ри­енко Ю. Н., Михайлова И. В., Беме Я. О метафизической бездне как первооснове деви­ант­ного правосознания (в контексте исследований философов права Национальной юриди­ческой академии им. Я. Мудрого) // Науково-теоретичнi здобутки Слобiдської України: фiлософiя, релiгiя, культура (досвiд ретроспективного аналiзу). — Харків: Курсор, 1999. — С. 45 – 47. 3. Васькович Й. Правосвiдомiсть та її вплив на менталiтет українського народу // Право України. — 1998. — №6. — С. 108 – 111. 4. Синюкова Т. В. Правосознание и право­вое воспитание // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М.: Юристъ, 2001. — С. 611 – 625. 5. Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Харків: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. — 704 с. 6. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. М. Н. Марченко. — Т. 2. Теория права. — М.: Зерцало, 1998. — 656 с.