Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 104

Теоретично перехід до ринкової економіки створює безпосередню заці­кав­ле­ність підприємств в удосконаленні своєї технічної бази. Для підприємств України не­за­вершеність ринкового реформування відносин власності і недоско­на­лість державного регулювання діяльності економічних суб’єктів сповільнили формування мотиваційних механізмів активізації інноваційної діяльності. Насам­перед у цьому напрямку повинно діяти подальше дерегулювання підприєм­ниць­кої діяльності в про­цесі поглиблення роздержавлення економіки, суть якого зво­диться до усунення над­мір­ної адміністративної опіки і бюрократизму у вирі­шен­ні всього комплексу питань підприємницької діяльності, здійснення політики ре­ального та активного стимулю­ван­ня малого бізнесу. По суті, підхід до проблеми і здійснення дерегулювання варто було б розширити з погляду загаль­но­дер­жав­них цілей розвитку підприємництва. Мова повинна йти не тільки про зниження ступеня впливу на нього адміністративних важелів, але й про створення гнуч­кого інструментарію такого впливу. При цьому така гнучкість не повинна озна­чати нестабільності.

Внаслідок дії комплексу різноспрямованих чинників має місце упо­віль­нен­ня ринкової реструктуризації економіки, зокрема, обумовлене і недостатніми тем­­пами формування капіталу промислових підприємств, повільною комерціалі­зацією їх діяльності. В умовах транзитивної економіки набирають сили ринкові особливості здійснення функцій закону вартості, які виявляються в загостренні внутрішньогалузевої і міжгалузевої конкуренції, відтворенні на основі диферен­ціації господарюючих суб’єктів процесів нагромадження капіталу. Малі і середні підприємства є, за певних умов, тією динамічною економічною сферою, у якій постійно відтворюються процеси первісного нагромадження капіталу, формую­ться ринкові, власне кажучи, легальні джерела інвестування. Для їх розвитку необхідний диференційований підхід у державному регулюванні з наданням особ­ливих умов для малих форм організації високотехнологічних виробництв, інно­ва­ційного бізнесу.

Враховуючи особливості ціноутворення, підприємства повинні впро­вад­­­жу­вати й інші, крім нової техніки інноваційні продукти, ціни на які, зва­жаючи на транзитивні особливості, значно нижчі від світових. Мова йде про нововведення в організації виробництва, кадровій політиці, розвитку люд­ського капіталу.


Подпись: © Беликова Т., 2003

Беликова Т.

УДК 338.46.465.2

Особенности развития

сферы бытового обслуживания

населения в Харьковской области

Бытовое обслуживание населения представляет собой организованную дея­тель­ность субъектов предпринимательства, связанную с предоставлением платных услуг для удовлетворения личных потребностей населения [1]. Эта Быт.обсл.нас.

сфера имеет важное со­ци­аль­но-экономическое значение, удовлетворяя многообразные потребности лю­дей в услу­гах, влияет на денежное обращение, сбалансированность доходов и рас­хо­дов населения.

Сфера услуг является одной из самых эффективных, быстроразвивающихся от­раслей экономики [2]Услуги. Предоставление услуги происходит посредством осущест­вления бытового заказа (ст. 348 ГК) [3], который является одной из форм договора подряда, применяющегося при обслуживании бытовых потребностей граждан.

Организация, обслуживающая бытовые потребности граждан, обязуется вы­пол­нить для заказчика определенную работу, а заказчик обязуется принять ее и оп­ла­тить. В настоящее время договоры бытового заказа могут предоставляться физи­чес­кими лицами — субъектами предпринимательской деятельности, которым в ус­та­новленном порядке разрешено оказывать услуги, связанные с бытовым обслужи­ва­нием населения [3]ГК. Этапы осуществления бытового заказа представлены на рисунке.

Рис. Этапы осуществления бытового заказа

На анализ состояния предприятий бытового обслуживания влияет ряд особен­ностей услуг, которые затрудняют его проведение [4]Рыб:

сложность отделения цены на услугу от цены на сопутствующие товары;