Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 33

Подпись: © Литвин О., 2003

Литвин О.

УДК 339.92

АПК у контексті приєднання України до СОТ

У зв’язку з активізацією процесу вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) Урядом було прийнято ряд важливих законів. 05.04.01 Верховною Радою України було прийнято Закон №2371 "Про митний тариф України", який став важливим кроком інтеграції нашої держави у світові торгово-економічні структури СОТ та ЄС. Завдяки його введенню в дію усуваються всі розбіжності в описі та кодуванні товарів в Україні і країнах-членах СОТ. Введення в дію цього закону приводить у відповідність норма­тивно-правову базу в сфері мит­но-тарифного регулювання. З метою спрощення митних процедур на кордоні 12.06.01 було прийнято Закон №2659-ІП "Про внесення змін у Закон України "Про застосування загального збору, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України".

У 2001 році Верховною Радою України було прийнято Закони України "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" і "Про акредитацію органів по оцінці відповідності", згідно з якими система технічного регулювання приводиться у відповідність із вимогами СОТ. Загальна чисельність товарних позицій, на які Укра­їна повинна надати узгоджені поступки, нараховує більше 5 тисяч з урахуванням тариф­них пропозицій на продукцію, які належать до секторальних угод та ініціатив (70% з яких вже узгоджені в процесі переговорів). Сільськогосподарська продукція відноси­ться до переліку найголовніших товарів і продукції, а саме: цукор, цукор-сирець, кон­дитерські вироби, зернові, олійні, готова рибна продукція, тютюнові ви­ро­би, вина, лікеро-горілчані вироби тощо.

Під час переговорного процесу щодо вступу України до СОТ, стосовно АПК та здійснення політики державної підтримки галузі сільського господарства, по­трібно більше уваги приділити наступним питанням:

вивчити зарубіжний досвід з використання заходів підтримки сільського господарства;

забезпечити фаховий експертний захист рівня підтримки сільського госпо­дарства в Україні;

класифікувати запровадженні нові види державної підтримки за методикою угоди про сільське господарство;

створити ринково орієнтовану систему торгівлі сільськогосподарською про­дукцією;

не застосовувати в майбутньому експортні субсидії на сільськогосподарські товари, які спричиняють суттєві неузгодження на світових ринках сільськогоспо­дарської продукції;

виважено ставитися до збільшення обсягів фінансування державою заходів підтримки, які в майбутньому передбачатимуться зобов’язаннями щодо скорочення цінової підтримки.

На даний час ключовими етапами завершення Україною процедури вступу до СОТ є укладення протоколів, які передбачають досягнення посту­по­вого зниження тарифів протягом трансформаційного періоду після вступу до СОТ, прийняття зобо­в’язань щодо зменшення державної підтримки сільсь­кого господарства, а також законодавче забезпечення вступу та членства країни у СОТ.

Згідно з вимогами СОТ Україна повинна взяти на себе зобов’язання щодо усталення тарифних ставок, тобто вона має зафіксувати початковий рівень та­рифів, вище яких зобов’язується не підвищувати ставки ввізного мита, і кін­цевий рівень усталення тарифів, який буде досягнуто в кінці трансфор­маційного періоду. Почат­кова пропозиція України на переговорах з приєднання до СОТ передбачала серед­ню ставку початкового рівня встановлення митних тарифів на сільськогосподарські та продовольчі товари груп 1-24 УКТ ЗЕД на рівні 30%, та ставку кінцевого рівня — 14,38% на 2005 р.