Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 109

В случае если частью корпорации является банк, то функции торговца цен­ны­ми бумагами и хранителя банк может взять на себя.

Таким образом, структуру украинских корпораций можно представить сле­дую­щим образом (рисунок).

Рис. Структура украинских корпораций

Данная структура является оптимальной для существующих украинских корпо­ра­ций и дает наиболее полный контроль за ситуацией на рынке. Кроме того, такая струк­ту­ра корпораций значительно отличает украинский корпоративный сектор от мировой практики.

Подпись: © Бондаренко О., 2003

Бондаренко О.

УДК 331.5

Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки

Трансформація економіки України — складний системний процес, що вияв­ля­ється в асинхронності формування окремих ринків і ринкових структур, диспро­пор­­ціях між ними і, як наслідок, у скороченні інвестиційної активності, звуженні спо­жив­чого ринку, падінні життєвого рівня населення. Вирішення вищеперелічених проб­лем потребує комплексного і системного підходу до проведення моніторингу ринку праці. Тому, на думку автора, ринок праці слід розглядати як складову частину національного ринку і взагалі економічного потенціалу держави.

Моніторинг у загальноекономічному розумінні — це спеціально організована ком­плексна система спостережень за станом будь-яких об’єктів і контроль за ни­ми [1]. В перекладі з англійської мови моніторинг — це поточний контроль, спостереження. Сьогодні, з точки зору автора, моніторинг ринку праці вимагає не лише всебічного дослідження і аналізу мікро- і макроекономічних чинників регіонів, в яких цей ринок функціонує, а й обґрунтування оцінок закономірностей явищ соціального середо­ви­ща ринку праці і постійного контролю за його станом. Водночас упровадження моніто­рин­гу ринку праці дасть змогу підтримувати належну збалансованість між вільними робочими місцями і вільним незайманим працездатним населенням, що поки є од­ні­єю з основних проблем і тому потребує вивчення досвіду функціонування ринку праці, його аналізу і контролю за ним.

Проте слід зауважити, що є необхідність у глибшому аналізі процесів, які про­ходять на ринку праці. Тому сьогодні існує нагальна потреба у розробці теоретико-методичного забезпечення моніторингу ринку праці, визначенні впливу факторів мікро- і макросередовища на його розвиток.

Для досягнення цієї мети необхідно поставити наступні завдання:

сформулювати суть, виявити специфіку та опрацювати напрями моніторингу ринку праці на мікро- і макрорівнях;

виявити взаємозв’язки між ринком праці, ринками товарів, послуг, капіталу і впливу на них діяльності організацій, підприємств, органів місцевого самоврядуван­ня, органів державної влади;

пов’язати прогнозування зайнятості населення з тенденціями розвитку макро- і мікроекономічних показників;

розробити алгоритм та визначити процедури проведення моніторингу ринку праці;

визначити заходи з організаційного забезпечення робіт з моніторингу рин­ку праці для підприємств, організацій установ місцевого самоврядування, органів державної влади;

розробити методичні засади системи раннього попередження кризових явищ на ринку праці.

За останній час в Україні проведено низку важливих заходів прикладного ха­рак­теру, які були спрямовані на розвиток ринку праці, а саме: ухвалено пакет зако­нод­авчих і нормативних документів, створено мережу державних служб зайнятості, закладено підвалини для формування механізму соціального захисту тимчасово неп­рацюючого населення. Внаслідок цого, в Україні зросла чисельність зайнятого населення, збільшився обсяг праці на ринку, спостерігалось переважання кількості пра­цюючих над звільненими. Так, з 2000 по 2001 рік кількість працевлаштованих мо­ло­дих фа­хів­ців ­зросла на 107,1%, до 2005 року очікується збільшення ще на 134% [2].

Проте, на думку автора, ринок праці функціонує не у відповідності до вимо­г роз­винутої ринкової економіки. Для практичної реалізації завдань з вдосконалення функціонування ринку праці необхідно ретельно вивчити досвід країн з розвиненою ринковою економікою та адаптувати його до існуючих умов нашої держави.