Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 53

Враховуючи наявність у інвесторів певного вибору як в частині форми інвесту­ван­ня (грошові внески, майно та майнові права, нематеріальні активи та ін.), так і в частині способу інвестування (внесок до статутного фонду під­приємства або надання інвестиції у вигляді запозичень — кредиту, лізингу) стає очевидним, що і форма, і спосіб інвестування зумовлені та перебувають у зале­жності від рівня інве­с­ти­ційної привабливості країни. Саме тому підприємствам, які зацікавлені у залу­чен­ні іноземних інвестицій, при формуванні своєї інвести­ційної політики потрібно врахо­ву­вати всі особливості інвестування, характерні як для окремої галузі народного господарства, до якої вони належать, так і для країни в цілому.

Стосовно України можна зазначити, що в Україні в умовах реалізації  стратегії проми­сло­во-інноваційної політики, а також у рамках задекларованого уря­дом курсу на стимулювання інвестиційної діяльності все більш чітко окреслю­ється провідна роль інвестиційних ресурсів як необхідного елемента сучасної економічної політики.

Розвиток економіки та поступове вдосконалення законодавства зумовили на­яв­ність інтересу в іноземних інвесторів до різних галузей українського госпо­дар­ства, а особливо — до промисловості, частка прямих іноземних інвестицій в якій становить більш ніж 50% загального обсягу інвестицій (станом на 01.01.2001 р. — 50,3%, станом на 01.01.2002 р. — 51,9%) (рисунок).

Таким чином, підприємства української промисловості мають найбільший по­тен­ціал щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Проте реальне залучення ін­вес­тицій залежить від адекватності сформованої інвестиційної політики української промисловості, тобто від того, чи відповідатиме техніко-економічне обґрунтування використання та повернення інвестицій, розроблене українськими підприємствами, вимогам іноземних інвесторів.

Рис. Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій

в Україну протягом 1999 — 2001 рр. [1]

Усе вищенаведене стосується, насамперед, способу інвестування. Так, дос­від економічно розвинених країн свідчить про те, що у США, наприклад, після підви­щеного попиту на позиковий капітал у 80-х роках, на сучасному етапі більш пріо­ри­тет­ним способом залучення інвестицій є інвестування в акціонерний капітал [2]. Але аналіз інвестиційної привабливості України, проведений серед іноземних інвесто­рів, свід­чить про те, що сьогодні найбільш прийнятним способом інвестування в Україну є запозичення, оскільки саме такий спосіб дає більш високі гарантії вилу­чен­ня капіталу та отримання доходу в умовах нестабільного українського законодав­ства (нерозви­не­ності фондового ринку; наявності процесуальних складностей при залу­чен­ні та обслу­говуванні власного капіталу та наявності високої вірогідності позбав­лен­ня акціо­не­рів своїх прав).

Іншим фактором, що доводить правомірність сприйняття запозичень як реаль­ного інвестиційного ресурсу, можна вважати наявність у банківській системі України достатньо великої кількості (майже 15%) банків, що функціонують за рахунок інозе­м­ного капіталу. По суті, це означає, що іноземні інвестори, інтегруючись в українську еко­но­міку, здійснюють капіталовкладення саме через механізм кредитування, надаючи інвестиціям характерних властивостей запозичень — наявності гарантій повер­нен­ня, періодичного отримання доходу, жорсткого контролю за цільовим використан­ням, повернення в зазначений термін.

Отже, слід вважати доцільним, що в умовах сучасної економічної ситуації формування політики залучення інвестицій повинне не тільки враховувати можли­вість, але й вважати за найбільш вірогідний варіант залучення інвестиційних ресур­сів у вигляді запозичень, і відповідно — включення до інвестиційної політики ряду специфічних для запозичень заходів.