Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 21

and Insurance Companies

While in Western Europe banks can cooperate with several insurance companies at the same time, in Ukraine it’s impossible.

There are very good examples of cooperation of banks and insurance companies in Ukraine. For instance, the insurance policy is included into the list of additional services for the owners of the plastic cards. The obligatory insurance of mortgage property is of great interest too. While obtaining the mortgage credit one must insure this property.

So this kind of insurance has good prospects, especially in Ukraine, where experiments of joint activity are cheaper than in other countries.

____________

References: 1. http://www.abn.ru |12.03.2003|. 2. http://www.afm.ru/rp_bank. 3. http://www.gazeta. 4. http://www.uabanker.net. 5. http://fingid.com. 


Подпись: © Баторшина А., 2003

Баторшина А.

УДК 339.924

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Головною рисою світового розвитку на початку XXI століття стала глобалі­зація. За своєю суттю вона є об’єктивною закономірністю. Неминучою стала й глобальна інтеграція фінансових ринків, яка передбачає посилення економічної взаємоза­леж­ності країн світу.

Глобальну фінансову інтеграцію слід розглядати як особливий процес перемі­щення грошово-кредитних ресурсів між країнами з метою отримання прибутку. Чин­ником переваг у глобальній конкуренції є розвинене інвестиційне середовище. Варто виділити одну з його складових — фондовий ринок, без якого фінансовий капі­тал не починає свого руху і, відповідно, не одержує можливості виходу на гло­бальний простір.

Інтеграційні процеси помітно впливають на зміну інфраструктури фондового ринку. Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій загострює кон­ку­рентну боротьбу всіх інфраструктурних елементів фондового ринку та його учасників, змушує їх удосконалюватись у технічному, технологічному та організа­цій­ному аспектах.

Зміни відбуваються як на біржовому, так і на позабіржовому ринку. Фондові біржі під впливом конкуренції почали змінювати напрямки своєї діяльності. Натиск конкурентів змушує біржі виходити за національні рамки та пропонувати свої по­слуги на зовнішньому ринку. Намагаючись ефективно діяти на фінансовому ринку, біржі надають клієнтам максимально широкий спектр послуг, поєднуючи органі­за­цію торгівлі з кліринговою діяльністю, наданням послуг з депозитарного та розра­хун­кового обслуговування, цілого ряду інформаційних послуг.

У 1999 році всі великі біржі Західної Європи стали повністю електронними. Зараз біржі перетворюються на так звані "торговельні точки" (trading points) та обслуговують клієнтів за допомогою віддалених терміналів.

Жорстка конкуренція на світовому фондовому ринку змушує біржі модернізу­ва­тися. Із закритих установ вони перетворюються у відкриті акціонерні товариства. Тенденція до комерціалізації набула вже глобального характеру. Завдяки цьому біржі залучають додатковий капітал, запроваджують сучасні електронні технології та підвищують рівень менеджменту. Відкритими акціонерними товариствами стали: Стокгольмська фондова біржа (1993 р.), Біржа Гельсінкі (1996 р.), Біржа Копенга­гена (1996 р.), Амстердамська фондова біржа (1997 р.), Міланська біржа (1997 р.), Австралійська фондова біржа (1998 р.), Лондонська фондова біржа (2000 р.). Акціо­ну­валась американська торговельна система NASDAQ. У липні 2002 року закін­чився дворічний мораторій на продаж її акцій.

У березні 2000 р. ще й Німецька біржа оголосила про проведення акціону­вання та публічної пропозиції своїх акцій (initial public offer), підтвердивши тенден­цію до комерціалізації бірж, тобто перетворення їх в акціонерні товариства, орієнтовані на отримання прибутку. За деякими оцінками, вже до кінця 2003 р. через цей процес пройдуть близько 80% бірж [1].