Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 28

на мировом рынке конкурируют фирмы, а не нации. Поэтому именно фирмы должны прежде всего создавать и удерживать конкурентные преимущества над своими соперниками из других стран;

конкурентные преимущества в производстве имеют относительный характер, поэтому некоторые правительства при создании экономической политики должны ориентироваться на международные достижения, нормы и стандарты;

нации приобретают преимущества благодаря отличиям, а не подобности.

Нужно отметить, что критерии конкурентоспособности национальной эконо­мики не являются установленными, и в последнее время сам подход к их опре­де­лению претерпел существенные изменения.

Таким образом, в настоящее время усилились интеграционные процессы между различными странами. Для их развития необходимо наличие различных пред­посылок. На данном этапе многие предприятия нашей страны стремятся войти в процесс мировой экономической интеграции. Для этого необходимо в первую оче­редь создать конкурентоспособную продукцию. Конкурентоспособность на уровне предприятий, с выходом предприятий на мировой рынок, свидетельствует о конку­рен­тоспособности национальной экономики в целом. Понятие конкурентос­по­соб­ности тесно взаимосвязано с понятием целевой эффективности. Для достижения кон­ку­рен­тоспособности необходимо, в первую очередь, ставить четкие цели. Кон­ку­рен­то­спо­собность продукции, достигаемая с помощью целевой эффективности, спос­об­ствует тому, что предприятия наиболее эффективно, быстро, качественно, с наи­мень­шими потерями встраиваются в процесс мировой экономической интеграции.

Подпись: © Кіндрат Н., 2003

Кіндрат Н.

УДК 004.056.53

Проблема інформаційної безпеки

 сучасних комп’ютерних систем

та шляхи її розв’язання

Сучасна концепція створення комп’ютерних систем припускає використання програмних засобів різного призначення в єдиному комплексі, тому головною умо­вою надійного та безпечного функціонування сучасних інформаційних систем є забез­пе­чен­ня захисту від втручання в процес обробки інформації таких програм, як комп’ю­терні віруси, програмні закладки, "троянські" програми та інші деструктивні прог­ра­ми. Природа комп’ютерних вірусів достатньо вивчена та висвітлена. Слід розг­ля­нути руйнівні дії інших програм.

Зокрема, так звані програмні закладки можуть здійснювати такі деструктивні дії, як:

копіювання інформації користувача комп’ютерної системи (паролів, криптог­ра­фічних ключів, кодів доступу, конфіденційних електронних документів), що зна­хо­диться в оперативній чи зовнішній пам’яті цієї системи або в пам’яті іншої комп’ютерної сис­теми, підключеної до неї через локальну чи глобальну комп’ютерну мережу;

зміна алгоритмів функціонування системних, прикладних і службових програм (наприклад, внесення змін до програми розмежування доступу може призвести до того, що вона дозволить входити у систему усім без винятку користувачам неза­лежно від правильності введеного пароля);

нав’язування певних режимів роботи (наприклад, блокування запису на диск при видаленні інформації; при цьому інформація, яку потрібно видалити, не знищу­ється і може бути в майбутньому скопійована хакером).

Завдання захисту від програмних закладок розглядається в трьох принципово різних варіантах [1, с. 32]:

не допустити впровадження програмної закладки в комп’ютерну систему;

виявити впроваджену програмну закладку;

видалити впроваджену програмну закладку.

Один з найбільш розповсюджених різновидів програмних закладок — клавіа­турні шпигуни. Такі програмні закладки спрямовані на перехоплення паролів корис­тувачів операційної системи, а також на визначення їхніх легальних повноважень і прав досту­пу до комп’ютерних ресурсів. Усі клавіатурні шпигуни поділяються на три типи — імітатори, фільтри й заступники. Клавіатурні шпигуни становлять реальну загрозу безпеці су­часних комп’ютерних систем. Щоб відвести цю загрозу, потрібно реалізувати цілий комплекс адміністративних заходів і програмно-апаратних засобів захисту [1, с. 33].