Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 97

Оцінкою ефективності реклами має займатись або сама фірма, коли рек­лам­ну кампанію організовує рекламне агентство, або інша незалежна дослідницька орга­ні­за­ція, оскільки в іншому випадку співробітники фірми, зайняті створенням реклами, розвиватимуть "орієнтовану на контроль поведінку".

Подпись: © Співакіна О., 2003

Співакіна О.

УДК 338(477)

ОПАНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО

 ДОСВІДУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Сьогодні для підприємців України важкі часи. Вони змушені працювати в умо­вах нестабільної економічної та політичної ситуації. Серед вагомих причин такої нестабіль­ності можна зазначити такі:

розрив економічних зв’язків із колишніми союзними державами;

брак обігових коштів;

високі податки;

недосконалість законодавчої бази і т. ін.

Але, мабуть, недостатньо поки ще робиться наголос на головній складовій під­при­ємницького успіху — наявності досвіду та знань у галузі менеджменту. Деякі управ­лінці в захист свого небажання освоювати теорію та практику менеджменту наво­дять такий аргумент: використання існуючого досвіду ухвалення управлінських рішень звужує поле їх пошуку. Дійсно, іноді людина, якій непритаманний стереотип бар’є­рів, може бути генератором свіжих ідей та нестандартних рішень.

У певній мірі орієнтація на молодих спеціалістів — носіїв нових ідей — себе вип­равдала, але, як свідчить досвід нашої молодої держави, тут — багато ілюзій. Деякі ж управлінці не бажають пристосовуватись до нових умов ринково орієнто­ва­ної економіки, що є перешкодою на шляху пошуку нових рішень. Це велика помилка, яку роблять самовпевнені та амбіційні особи.

Таке ставлення рано чи пізно призведе спочатку до управлінських помилок, а потім і до неминучої економічної кризи підприємства. Тим більше, що в умовах зрос­­таючої інтенсифікації інформаційних зв’язків (взаємопроникнення бізнесу) по­си­лю­ються партнерські ділові стосунки. Нехтування управлінським досвідом може озна­чати тільки одне — підприємницьку "сліпоту".

Позбутись цієї "хвороби" може допомогти опановування досвіду тих суб’єктів ринку, які досягли певного успіху і займають лідерські позиції.

Звичайно, можна вивчати вітчизняні приклади. Але в умовах, коли на українсь­кому ринку панує жорстка, а іноді й без правил конкуренція, не доводиться розра­хо­вувати, що ці підприємства "із радістю" поділяться таємницями свого "одужування".

Натомість іноземні спеціалісти, компанії, фонди всебічно пропонують свою допомогу в галузі менеджменту.

Певного ефекту можна досягти, йдучи на компроміс, — шляхом створення цільових програм.

У цій сфері Україна вже має здобутки на прикладі ТАСІС (європейської прог­ра­ми з підтримки перехідних ринкових процесів) [1]. Головним завданням програми є надання коштів та необхідних консультацій для реалізації різноманітних проектів з метою скорішого опанування Україною ринкових інституцій. Але результат виявився практично нульовим, і головною причиною цього західні спеціалісти вважають ст­во­рення тепличних умов для українських підприємств за рахунок надання коштів.

По-іншому вирішується надання допомоги українським підприємцям Нідер­лан­дською програмою співробітництва в галузі менеджменту (NMCP). Насамперед ця програма виявляє, знайомить та дозволяє побачити підприємцям свої проблеми для того, щоб вони самі вирішували їх на місцях, набуваючи досвіду за допомогою менеджерів-радників. Консультанти підкажуть також й імовірні шляхи вирішення. Вони компетентні у всіх сферах економічного та громадського життя: в аграрному секторі, в торгівлі, освіті, промисловості і под. Це є першим кроком.

Наступними можуть бути: пошук нідерландських бізнес-партнерів, запрошен­ня на бізнес-курси, запрошення відвідати Голландію для стажування та обговорення дета­лей співробітництва з можливими партнерами [2].