Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 68

Подпись: © Бубенко С., 2003

УДК 339.13.012

Бубенко С.

Вибір ринку експорту продукції підприємств-експортерів на основі

 методу кластерного аналізу

Оптимізація структури ринків збуту підприємства-експортера може здій­сню­­ватися за різними параметрами: за цінами, що склалися на ринку, за міст­­кістю рин­ку, за еластичністю попиту на ринках, за оборотністю капіталу, що за­без­печується рин­ком, за рентабельністю продажу при реалізації продукції на ринку, за рівнем конкуренції на рин­ках. Для оптимізації структури ринків під­при­ємства-експортера необхідно проа­на­лі­зувати економічні показники цих рин­ків. Адже, велика кількість часткових еко­но­мічних показників ринків збуту під­при­ємства-експортера, кожен з яких відбиває свій окремий аспект, ускла­д­нює виділення перспективних та неперспективних ринків.

Оптимізація структури ринків збуту підприємства-експортера на основі ре­зультатів кластерного аналізу полягає в тому, що, в першу чергу, підприємство буде реалізовувати свою продукцію на ринках, які входять до групи (кластера) з най­більшою привабливістю, потім — на ринках з другого за приваб­ли­віс­тю кластера і  под. З рин­ка­ми, що складають кластер з найменшим рівнем приваб­ли­вос­ті, підп­риєм­ство буде працювати в останню чергу (за умови, що ринки з попе­ред­ніх кластерів повністю вичерпані).

Вихідні дані кластерного аналізу наведено у вигляді матриці, стовпці якої відпо­ві­да­ють різним ринкам збуту (об’єктам), а рядки — різним економічним показникам (ознакам).

Зведемо економічні показники ринків збуту одного з видів продукції ТОВ "Кріос ЛТД" — монокристала NaI(T1) — до табл. 1. У стовпцях табл. 1 наведено 7 ринків збуту зазначеного виду продукції, у рядках — їх показники. Таким чином, маємо 7 багатовимірних об’єктів, кожен з яких описується 5 ознаками.

Таблиця 1

Економічні показники ринків збуту монокристала NaI(T1)

Показники

Scionix Holland B.V. (Ні­дер­лан­ди)

Proteus, Inc. (США)

Rais Enter-prises (США)

Eurorad (Фран-ція)

PVT (Індія)

Scinti Tech (США)

Electronic Enterpri­ses (Індія)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Плановий рівень цін, дол. / кг

150

155

161

165

150

158

153

2. Місткість ринку, кг

1 800

700

320

230

175

840

505

3. Оборотність капі­талу, що забезпе­чу­ється ринком

0,63

0,29

0,11

0,08

0,05

0,3

0,17

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Рентабельність про­дажу при реалі­за­ції продукції на ринку, %

0,09

0,12

0,14

0,15

0,09

0,09

0,11

5. Перевищення цін конкурентів над ціна­ми ТОВ "Кріос ЛТД"

1,27

1,29

1,32

1,21

1,26

1,24

1,25

Перш ніж проводити кластерний аналіз ринків збуту монокристала NaI(T1), необ­хідно нормувати їх економічні показники з метою переходу до безрозмірного вигляду.

Слід починати з обробки вихідних даних, що подано у табл. 1, після нор­му­вання у математич­но­му пакеті STATGRAPH процедури Q6.Claster Analysis.  Засто­совувши в ана­лізі принцип ближнього зв’язку, отримаємо наступні результати роз­ра­хунків (табл. 2).

У табл. 2 наведено вихідну інформацію, до якого кластера належить кожен об’єкт (ринок збуту) і скільки об’єктів у кожному кластері. Таким чином, ринки збуту монокристала NaI(T1) поділилися на 3 кластери:

1 кластер — компанія Scionix Holland B.V. (Нідерланди);

2 кластер — компанії Proteus, Inc. (США), Rais Enterprises (США), PVT (Індія), Scinti Tech (США), Electronic Enterprises (Індія);

3 кластер — компанія Eurorad (Франція).

Таблиця 2

Результати кластерного аналізу методом ближнього зв’язку