Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 95

лобіювання підприємств, що рекомендується

Аналіз конкурентоспроможності політики лобіювання підприємств показав, що в зоні доцільності лобіювання знаходяться тільки великі виробничо-торговельні підприємства. Позиції на підступах до зони достатньої конкурентоспроможності по­літики у сфері лобіювання займають середні промислові та великі торгові під­при­ємства.

Малі торгові підприємства мають найгірші показники з управління політикою лобіювання, у зв’язку з цим слід приділити увагу збиранню фактів, які стосуються сфери лобіювання, використанню системи інструментарію у сфері зв’язків з гро­мадськістю як основи для забезпечення прихильного громадського становлення до підприємства, особистому спілкуванню з місцевими організаціями.

Таким чином, для вдосконалення діяльності з лобіювання підприємствам слід використовувати запропоновану та апробовану методику дослідження, формувати ефективну політику щодо використання системи інструментів у сфері зв’язків з громадськістю, що допоможе оптимізувати результати, покращити систему взає­мовідносин з владними структурами та сприятиме відстоюванню виробничих ін­тересів.

___________

Література: 1. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. — М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. — 528 с. 2. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К.: Тов. "Знання", К00, 2000. — 508 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Подпись: © Соловйова Н., 2003

Соловйова Н.

УДК 339.18.187.659.1

Суб’єкти українського рекламного ринку й ефективність реклами для них

Очевидно, що на шляху від підприємства до споживача реклама передається ще декількома суб’єктами рекламного ринку. Оскільки для кожного із суб’єктів рек­лам­ного рин­ку ефективність рекламної кампанії визначається по-різному через об’єк­тивну різно­спря­мованість інтересів, згадаємо всіх учасників процесу створення рек­ла­ми та дове­ден­ня її до споживача, зокрема рекламодавця, рекламне агентство та канал розповсю­д­жен­ня реклами. Існують також незалежні дослідницькі організації, які допомагають визна­читись із ефективністю рекламного звернення, рекламного каналу та загалом рекламної кампанії.

Для ведення рекламної діяльності компанії можуть використовувати один із трьох варіантів:

призначити співробітника, що займатиметься лише рекламною діяльністю;

створити для цього спеціальний підрозділ;

доручити ведення реклами спеціалізованому агентству.

Звичайно, займатися рекламою має професіонал, тому недоцільно доручати зай­матися рекламою за сумісництвом одному із своїх співробітників. Навіть у складних випадках треба переконати керівництво фірми в тому, що для її ефективної діяль­ності недостатньо невеликих стандартних повідомлень у пресі, інформації у прайс-листах і под. Адже якщо людина займатиметься рекламою за сумісництвом без конк­­ретного зв’язку з оплатою праці, то вона ставитиметься до такої діяльності приб­­лиз­но так, як раніше ставились до суспільних навантажень. І нарешті, така лю­дина необхідна, навіть якщо фірма звертається до послуг рекламного агентства для того, щоб вести незалежний контроль рекламної діяльності.

Організаційна структура власної рекламної служби залежить від розмірів фір­ми, наявності ресурсів, сфери діяльності, специфічних рис ринку, характеристик то­ва­рів, що виробляються, місця та ролі реклами в комплексі маркетингу підприємства. Перевагою власної рекламної служби є те, що її співробітники досконало знають той бізнес, в якому працює фірма, й таким чином забезпечується системний підхід до реклами. Окрім того, якщо рекламна служба намагатиметься співробітничати без­посередньо з рекламоносіями, то можна заощадити на послугах посередників. Якщо завдання рекламної справи складні та великий обсяг роботи, може мати місце варіант, коли одна людина у рекламному відділі займається рекламою у ЗМІ, інша — зовнішньою рекламою, третя — відповідає за поліграфічну продукцію, та обо­в’язково власна рекламна служба повинна мати людину, що займалася б конт­ро­лем рекламної діяльності. Вимоги до рекламної служби такі: використання в рек­ламі нетрадиційних підходів, що дозволяють досягти поставлених цілей з міні­маль­ними витратами, налагодження зв’язків із ЗМІ та іншими рекламоносіями та, звісно, проведення аудиту власної реклами.