Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 113

В окремих країнах ЦСЄ теперішній рівень прямих платежів аграрному сектору перевищує рівень, запропонований ЄС. Це означає, що фермери цих країн отри­ма­ють підтримку в менших розмірах, ніж вони отримували перед вступом країни до ЄС. ЄС передбачає можливість доповнити прямі платежі, які фінансуються з бюд­жету ЄС, виплатами з національних бюджетів країн ЦСЄ. Однак загальна сума пря­мих платежів не може перевищувати їх рівень в теперішніх країнах-членах ЄС. Але хоча можливість такої компенсації повинна полегшити включення аграрного сек­тору країн ЦСЄ у Спільний ринок, уряди цих країн побоюються, що такий підхід по­тяг­не за собою процес ренаціоналізації САП, що загальмує розвиток останньої. Біль­ше того, така ренаціоналізація стосуватиметься тільки частини країн розши­ре­ного ЄС і, що найгірше, найбідніших.

У правовому аспекті можна говорити про те, що вищезгадані пропозиції ЄС не відповідають закону вільної конкуренції. Наприклад, ЄС допускає можливість до­дат­кових прямих платежів з національних бюджетів країн ЦСЄ. Однак, як вже було згадано, загальна сума усіх прямих платежів не може перевищувати рівня прямих виплат, які отримують країни ЄС, оскільки, згідно з позицією ЄС, така ситуація, за якої фермери нових країн-членів будуть отримувати вищу підтримку, буде су­пе­ре­чити ст. 87 Договору про створення ЄС. Згадана стаття визначає, що ніяка дер­жавна допомога, яка порушує чи загрожує порушенню конкуренції через сприяння певним підприємствам чи товарам, суперечить Спільному ринку [2]. З цієї точки зору постає питання: чи правомірною є ситуація, коли фермери нових країн-членів ЄС отримають 25% розміру прямих платежів від рівня в теперішніх країнах-членах ЄС. Суперечливою є і відповідність надання тільки частини прямих платежів зі ст. 34 зга­да­ного Договору, в якій говориться, що загальна організація аграрних ринків ви­клю­чає будь-яку дискримінацію між виробниками в межах ЄС [2].

Звичайно, не варто думати, що ЄС врахує всі вимоги й претензії країн ЦСЄ. Умови вступу є важкими, і рішення, остаточно ухвалене щодо дотаційної політики і квот на сільськогосподарську продукцію, буде мати значний вплив не тільки на аграрний сектор, але й на економіку країн у цілому.

___________

Література: 1. Report on the State of Agriculture of the Czech Republic / Ministry of Agriculture of the Czech Republic // from www.mze.cz. 2. Сельское хозяйство и пи­­щевая промышленность в Польше в аспекте интеграции с Евросоюзом // www.minrol.gov.pl.

Подпись: © Горяйнова Ю., 2003

УДК 331.5.024.5

Горяйнова Ю.

Розвиток маркетингового підходу

в регулюванні ринку праці

На сучасному етапі розвитку суспільства стає особливо актуальною проблема ефективного регулювання ринку праці у зв’язку зі змінами, що спостерігаються в період трансформацій. Підвищення ефективності в регулюванні ринку праці можна доcягти за рахунок застосування елементів маркетингу, що дозволяють визначити пріоритетні напрямки в цій сфері. Метою даної статті є визначення напрямків мар­ке­тингу на ринку праці, обґрунтування його значимості на всіх рівнях управління. Основним завданням, автор вважає вивчення маркетингового підходу до регулювання рин­ку праці. Вирішення цього завдання дозволить вийти на якісно нову політику державних служб зайнятості, спря­мо­вану на запобігання та профілактику негативних процесів на ринку праці.

У процесі аналізу сучасного стану управління маркетингом варто вкладати роботи зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячені ринку праці, — Р. Еренберга, Дж. Стігліца, С. Струмиліна, А. Котляр, В. Секретарюка, Д. Богині, В. Петюха, І. Петрової, М. Шаленка, і присвячені питанням маркетингу — Ф. Котлера, Ж. Ж. Ламбена, М. Портера, Г. Абра­мишвілі, С. Анікієва, В. Беседіної, Л. Кіян, Е. Саруханова, С. Сот­ни­ко­вої, А. Старостіної. Проте питання методології маркетингу праці ще недостатньо вив­че­ні, тому існує пот­ре­ба в глибшому аналізі регулювання ринку праці та визначенні напрямів щодо його вдосконалення, що обумовило актуальність і необхідність розгляду цього питання.