Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 56

На шляху вирішення питання про піднесення рівня підготовки кадрів згідно з вимогами сучасного ринку варто було б акцентувати увагу на тому, що в застарілих виданнях однобічно тлумачиться природа ринку взагалі, у тому числі й сучасного, котрий змальовується як система відносин лише жорсткої конкуренції між еконо­мічно відособленими поділом праці суб’єктами господарювання. На думку  автора, поділ праці не лише відособлює суб’єктів ринку, але й поєднує їх, оскільки саме зав­дяки такому поєднанню вони неодмінно взаємодіють між собою й існує суспільне виробництво. Тому природа ринку не зводиться лише до конку­ре­н­ції. Конкуренція — лише один з невід’ємних атрибутів ринку. Іншим невід’ємним і рівнозначним консти­тую­чим атрибутом ринку є певне погодження дій між суб’єк­тами господарювання. Адже не можна собі уявити будь-якого товаровиробника, кот­рому було б байдуже, які товари (чи послуги), в якій кількості і якої якості виготовляти, та ще й безвідносно до величини витрат уречевленої та живої праці на їх продук­уван­ня, та за якою ціною, де і в який час їх краще реалізувати.

6. Конкуренція й погодження дій між суб’єктами господарювання ускладню­ють­ся в міру розвитку ринку. Про це свідчить набагато складніша та багатогранніша система економічних відносин між суб’єктами сучасного світового ринку у порів­нян­ні з попередніми періодами історії. В умовах міжнародної економіки погодження дій між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності здійснюється через процеси еконо­мічної інтеграції країн, тобто за допомогою механізму її функціонування й розвитку.

7. З огляду на небачений динамізм сучасної світової економіки, суспільного життя в цілому справедливо, на думку автора, припустити неминучість потенційних змін конфігурації існуючих інтеграційних угруповань і виникнення нових дій, що може стати наслідком взаємодії суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності сучасного світо­во­го ринку. Підставою для такого припущення може слугувати ситуа­ція, що склада­ється в ЄС у зв’язку з наміром деяких країн-членів ЄС підтримати США у можливому розв’я­занні війни проти Іраку. Це означало б підрив найбільш інтег­рованого еконо­міч­ного угруповання світу, яким є ЄС. Не виключено, що такий роз­ви­ток подій міг би нега­тивно позначитись на долі й деяких інших інтеграційних угруповань (СНД, ГУУАМ тощо). На перспективу подальшої взаємодії України з краї­нами-членами СНД, ГУУАМ, ЄС негативний вплив матиме також так званий "кольчужний скандал" з боку США та інші акції PR, що є саме акціями проти реальних або потенційних конкурентів.

Такими є реалії сьогодення й потенційні перспективи розвитку міжнародної економіки та міжнародної економічної інтеграції, які не можна не враховувати при розробленні зовнішньоекономічної політики України.

Подпись: © Дмитрієнко Ю., 2003

Дмитрієнко Ю.

УДК 339.9

СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ ПРАВОВОЇ

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Серед усіх проблем світової економічної інтеграції на рівні теоретичної соці­алі­зації правової, економічної свідомості, що мають кризовий цикл соціальної актив­ності або є девіантними у контексті соціологічної ідентифікації та інтерпретації опти­мальної моделі правового супроводження українського менеджменту та маркетингу, проблеми теоретичної соціалізації девіантної посттоталітарної правової та еконо­міч­ної свідомості як проблеми економіко-правового виховання — найважчі та найважливіші.

На думку автора, вони є такими, що безпосередньо виходять на завдання еко­­номіко-правового виховання школярів, студентів, керівників підприємств. Розв’я­зан­­ня останніх методологічно сприятиме успішній адаптації та мультипрофільній со­ціалізації цілісної української стратегії цивілізаційного входження України в існую­чі правові інтеграційні конфігурації світової економічної глобалізації.