Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 65

2) розробка стратегії співробітництва без урахування конкурентного позиціонування;

3) поєднання результатів кроків 1 і 2 та оцінка ступеня їх взаємовідповідності, гармонії;

4) якщо крок 3 показує відсутність гармонічного взаємозв’язку стратегії спів­ро­бітництва та конкуренції, необхідно вивчити можливості такого їх комбінування, яке б оптимізувало загальну стійку перевагу компанії.

Вирішення ж на практиці проблеми співвідношення стратегії конкуренції та стратегії кооперації досить важко передбачити теоретично. За основу можна взяти досвід розробки міжнародних гібридних стратегій компаніями високотехнологічних галузей, у яких ці стратегії є вельми популярними, наприклад, ІТ галузі. Тут основ­ними причинами використання компаніями так званої співконкуренції (co-opetition) є зростаючі витрати на проведення науково-дослідних робіт та скорочення життєвого циклу продукції галузі. Також увесь час виникають нові ІТ підринки, які потребують від компаній встановлення для них певних єдиних стандартів, що знову ж таки на­во­дить на думку про необхідність і доцільність кооперування. В цілому практика збалан­сування конкуренції та співробітництва при розробці та запровадженні нових тех­но­ло­гій залежатиме від характеру інновацій, які можна поділити на автономні та сис­тем­ні. Автономні інновації можуть бути досягнуті незалежно від інших інновацій, системні ж, навпаки, лише у поєднанні з пов’язаними з ними додатковими іннова­ція­ми. Оскільки велика компанія може придбавати технології, купуючи їх у інших компаній (стратегія конкуренції), через участь у стратегічних альянсах (стратегія спів­­робітництва), чи створюючи їх самостійно (стратегія покладання на власні сили), то компанії можуть використати гібридні стратегії, елементами якої будуть три ви­ще­­заз­­начені стратегії. Якщо необхідна компанії технологія вже існує, то при авто­ном­но­му типі технології компанії варто використовувати конкурентну стратегію для її отримання, при системному — кооперативну. Якщо ж технологія має бути ство­ре­на, то слід вибирати між стратегією покладання на власні сили та стратегією співро­біт­ницт­ва, при цьому розробка автономної технології потребує скоріше стратегії спів­ро­бітництва, аніж покладання на власні сили, системна технологія — навпаки.

І дійсно, у практиці міжнародного бізнесу можна знайти багато підтверджень вдалому використанню і дедалі зростаючій популярності гібридних стратегій [3]. У березні 2001 року компанії Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI), IBM та Toshibaоб’єдналися для розробки advanced chip architercture для нового покоління при­ла­дів, інвестувавши при цьому понад 400 млн. дол. Окрім цього, кожна з них прив­нес­ла і дещо нематеріальне: SCEI — бачення (vision) та лідерські позиції у світі комп’ю­тер­них розваг, IBM — неповторні комп’ютерні та напівпровідникові технології, Toshiba — широкі можливості у системі LSI (large-scale integration). Проте кожна з компаній пла­нує використовувати новостворений продукт для широкого кола при­ладів по-різ­ному, на власний розсуд, що не виключає у подальшому встано­влен­ня між ними конкурентних відносин.

Таким чином, можна стверджувати, що дві протилежні грані міжнародної діло­вої стратегії компаній можуть бути ефективно поєднані в одну — гібридну, а її успішна реалізація може забезпечити компаніям стійку перевагу на міжнародних ринках.

___________

Література: 1. Brandenburger A., Nalebuff B. Co-Opetition // http://mayet.som.yale.edu/ coopetition/index2.html. 2. Barber H. L. Story of the Automobile: Its History and Development From 1760 — 1917 // http://mayet.som.yale.edu/coopetition/Cars.html. 3. Brandenburger A., Stein E. Automakers in the Driver’s Seat // http://mayet.som.yale.edu/coopetition/Cars.html.

Подпись: © Брижата І., 2003

Брижата І.

УДК 338.24.242

Розвиток інноваційних можливостей українських підприємств