Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 64

4. Особливий захід. Якщо Німеччина організовує національну виставку за кордоном, а не лише підтримує участь німецьких підприємств, то таку виставку називають особливим заходом. Особливими заходами можуть бути як презентації окремих споживчих або інвестиційних товарів, галузеві виставки в готелях, так і величезні міжрегіональні виставки. Організаторами останніх виступають Міністер­ство економіки, AUMA і відповідні торговельно-промислові палати за кордоном.

Німецький уряд за допомогою таких заходів створив для вітчизняної еко­но­міки достатній інструментарій у галузі стимулювання виставкової діяльності. Внаслідок його застосування вдається щорічно реалізовувати щонайменше 1,9 млрд. євро експортного потенціалу, при цьому забезпечувати близько 15 000 робочих місць і отримувати податкові надходження до бюджету в розмірі 110 млн. євро. Це і є одним із аспектів експортного успіху Німеччини на міжна­родних ринках. Україні варто було б також вивчити можливість практичного застосування такого інструменту державного експортного маркетингу, адже політичний крок до цього вже було зроблено шляхом схвалення Програми стимулювання експорту продукції (Розпорядження Кабінету Міністрів України №498-р від 26.10.2001).

Подпись: © Бабій Л., 2003

УДК 339.9.012.23

Бабій Л.

Гібридні стратегії у міжнародному бізнесі

Бізнес — це війна. Для переважної більшості підприємців та менеджерів — це очевидна аксіома. В економічному лексиконі надійно закріпилися такі мовні зво­ро­ти, як "оголосити цінову війну", "перемогти конкурента", "захопити ринок", "завоювати спо­живача". І якщо розглядати бізнес як війну, то у ній обов’язково будуть пе­ре­можці та переможені. Проте останнім часом "войовничі" гасла компаній заміню­ють­ся більш мирними підходами, а менеджмент компаній поступово усвідомлює, що до­сяг­ти успіху у бізнесі можна лише спільними зусиллями декількох компаній. Нап­рик­лад, попит на чіпи Intel значно зростає, якщо Microsoft створює більш потужне програмне забезпечення. Програмне забезпечення Microsoft ціниться більше, якщо Intel швидко виробляє чіпи. Така взаємозалежність може принести взаємну вигоду, створити ситуацію взаємного виграшу (win-win).

Проте не варто вважати, що бізнес — це лише мир і злагода. Як не пара­док­сально це звучить, але бізнес сьогодні — це одночасно і війна, і мир, і конкуренція, і співробітництво. За вдалим висловом авторів книги "Co-Opetition" бізнес — це ко­опе­рація, коли треба "пекти пиріг", і конкуренція — коли настає час його ділити [1]. Такі зміни у зовнішньому бізнес-середовищі компаній вимагають переосмислення під­хо­дів до формування стратегій компаній. Тепер популярні міжнародні конкурентні стра­тегії можуть виявитися неефективними і відверто помилковими. На зміну їм приходять гібридні стратегії, які органічно поєднують у собі такі, здавалося б, несу­місні речі, як конкуренцію та співробітництво. Як приклад їх вдалого поєднання можна розглянути світову автомобілебудівну галузь та стратегії, якими користу­ються провідні авто­мо­бі­лебудівні компанії. Ще з часів виникнення автомобільного ринку на ньому то­чи­ть­ся жорстка, непримиренна конкуренція. І в той же час автомо­біле­будівні компанії вже давно усвідомили, що координація їх зусиль, зокрема у сфері стандартизації ком­плек­туючих, може принести і їм, і споживачам набагато більше користі, аніж просто суперництво. Наприклад, ще у 1910-х роках 800 розмірів lock washers були замінені на 16, що в цілому було вигідно усім учасникам автомо­біль­ного ринку. Уже в 1917 році межа нестандартизованих комплектуючих була фак­тично позаду. І сьогодні, як пише Barber, "авто є найбільш взаємозамінюваним (interchangeable) з усіх меха­ніз­мів, які збираються" [2].

Найпростіше процедуру розробки міжнародної гібридної стратегії можна подати у вигляді чотирьох кроків:

1) розробка конкурентної стратегії без урахування можливостей співробітництва;