Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 54

Таким чином, в основу політики залучення інвестиційних ресурсів промисло­вого сектору України потрібно покласти комплексне вивчення всього спектра фінан­со­вих інструментів у сфері позикових засобів на предмет розробки критеріїв їхньо­го раціонального застосування в інвестиційній діяльності. Крім того, в сучасних умовах ця частина інвестиційного процесу повинна охоплювати досить широкий спектр проблем, основними з яких є: визначення обсягу залучення позикових коштів з пози­ції фінансового левериджу; оцінка ефективності залучення позик з альтернативних джерел; оптимізація форм залучення позикових коштів; оцінка й облік ризиків, пов’я­заних з формуванням інвестиційного капіталу за рахунок позик.

Дослідження сучасного стану управління залученням інвестицій на кредитній основі в українській промисловості, критичний аналіз теоретичних розробок вітчи­з­ня­них і закордонних вчених та законодавства України, узагальнення практичного досвіду української економіки в галузі залучення інвестиційних ресурсів і управлін­ня позиковим капіталом та систематизація отриманих результатів дозволили обґрунту­вати ряд нових підходів до управління залученням позикових інвестиційних ресур­сів, а саме:

обґрунтована можливість використання інвестиційних ресурсів не тільки для фінансування, але й для оптимізації оподаткування, зниження собівартості про­дук­ції, що випускається, та прискорення системи розрахунків, яка дозволяє інтен­си­фі­кувати виробничий процес і поліпшити результати діяльності в промисловості;

удосконалений концептуальний підхід до формування фонду погашення облі­га­ційної позики, що передбачає можливість відрахувань у фонд викупу облігацій не у вигляді ануїтету, а виходячи з залишку коштів, не задіяних в операційній діяль­ності, що дозволяє більш раціонально управляти матеріальними ресурсами і врахо­ву­вати можливі зміни ставки дисконтування;

одержали подальший розвиток методичні основи управління залученням бан­ківського кредиту за рахунок визначення та більш точного врахування специфічних характеристик різних кредитних інструментів і процесуальних особливостей їхнього оформлення, що дозволило визначити найбільш перспективні види запозичень і розробити рекомендації щодо їх застосування;

вдосконалені форми залучення інвестицій для довгострокового фінансування — обґрунтована доцільність використання конвертованих облігацій як найбільш пер­спек­тивного інструменту фондового ринку, що дозволяє підприємству уникнути бан­крутства при відсутності коштів для погашення боргу шляхом заміни облігацій на акції, а інвестору забезпечує захист від ризику падіння вартості вкладених інвестицій;

проаналізовані способи та подані рекомендації щодо врегулювання проблеми несвоєчасного повернення інвестицій, що дозволяє знизити ризик втрати активів і втягування підприємства в судові розгляди внаслідок порушення виконання інве­стиційних зобов’язань.

Таким чином, через нерозвиненість фінансового ринку, специфіку україн­­ського законодавства та фіскальний характер податкової політики, інтеграційні проце­си світової економіки в частині здійснення іноземних інвестицій в Україну набувають певних специфічних ознак, а отже, — потребують врахування українськими підпри­єм­­ствами при формуванні ними інвестиційної політики, особливо — в частині залу­чен­ня інвестиційних ресурсів.

___________

Література: 1. Статистичний щорічник України 2000. — К.: Техніка, 2001. — 596 с. 2. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Посібник для екон. вузів і фак-тів. — К.: Либідь, 1993. — 248 с.

Подпись: © Чистов Ю., 2003

Чистов Ю.

УДК 339.92.924

Міжнародна економіка та світова економічна інтеграція