Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 23

Література: 1. Шаров О. Європейський фондовий ринок у період глобалізації // Журнал європейської економіки. — 2002. — Т. 1. — №1. — С. 133. 2. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2001 рік. — К.: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 2002. — С. 53.

Подпись: © Войтович М., 2003

Войтович М.

УДК 681.518

Комп’ютерні нейромережі

та їх застосування

Створення систем штучного інтелекту (ШІ) — це багатоаспектне дослідження, яке потребує вирішення кількох груп проблем. Перша група проблем пов’язана з імітацією творчої розумової діяльності людини. Сутність цього напрямку полягає в розробці комп’ютерних програм, які здатні до відтворення процедур, пов’язаних із творчими розумовими процесами [1].

Друга група проблем пов’язана з інтелектуалізацією ЕОМ. Інтелектуалізація ЕОМ полягає в тому, що разом з обчислювальними операціями значна увага приділяється вмінню ЕОМ виконувати логічні операції та робити розумові висновки з орієнтацією на користувачів-непрофесіоналів. Третя група проблем присвячена розробці нових технологій розв’язування задач. Ця технологія базується на нових принципах обробки, в яких здійснюється маніпулювання не лише даними, а й знан­нями таким чином, як це роблять спеціалісти, виконуючи творчу роботу. Четвертим напрямком у створенні систем із ШІ є створення інтелектуальних роботів, здатних до цілеспрямованої поведінки, які сприймають інформацію про зовнішнє середо­ви­ще і залежно від цього виконують певні дії.

Розглянемо один із підходів до створення систем штучного інтелекту — ней­рон­них мереж.

Розробками у галузі нейрокомп’ютерних технологій займається більше 300 за­кордонних компаній, серед них такі гіганти, як Intel, IBM і Motorola [2]. Сьогодні спостерігається тенденція переходу від програмних реалізацій до програмно-апа­рат­ної реалізації нейромережних алгоритмів з різким збільшенням кількості розро­бок нейрочипів з нейромережною архітектурою.

Серед задач, розв’язання яких досить просто зводиться до обробки нейрон­ною мережею багатовимірних векторів дійсних змінних, потрібно вказати [2]:

контроль кредитних карток (cьогодні 60% кредитних карток у США обробля­ються за допомогою нейромережних технологій);

систему прихованого виявлення речовин за допомогою системи на базі теп­ло­вих нейронів і за допомогою нейрокомп’ютера на замовлених цифрових нейро­чипах. Подібна система фірми SAIC експлуатується вже в багатьох аеропортах США при огляді багажу для виявлення наркотиків, вибухових речовин, ядерних та інших матеріалів;

систему автоматизованого контролю безпечного збереження ядерних виробів.

Найбільш перспективними завданнями обробки зображень нейрокомп’ю­те­ра­ми є обробка аерокосмічних зображень (стиснення із відновленням, сегментація, оброб­ка зоб­ражень), пошук, виділення і розпізнавання на екрані рухомих об’єктів заданої фо­р­ми, обробка потоків зображень, обробка інформації у високопродуктивних сканерах [2].

Сьогодні починають розширюватися межі комерційної діяльності у сфері ней­ро­комп’ютерів чи подібних їм систем, зокрема [3]: нейропакети; нейроплати (CNAPS та інші); нейрокомп’ютери (Sinapse та інші); відеокурси; нейромережні системи управ­ління верстатами; охоронні системи з нейромережними алгоритмами виділення рухомих об’єктів; системи "електронного ключа" з розпізнаванням відбитків паль­ців, рисунка райдужної оболонки ока; експертні системи.

Нейромережі не можна вважати вирішенням всіх обчислювальних проблем. Традиційні комп’ютери та обчислювальні методи є ідеальними для багатьох засто­сувань. Сучасні цифрові обчислювальні машини перевершують людину у здатності робити числові та символьні обчислення. Однак людина може без зусиль вирі­шу­вати складні завдання сприйняття зовнішніх даних (наприклад, впізнавання людини в натовпі за її обличчям) з такою швидкістю й точністю, що значно перевищує най­мо­гутніший у світі комп’ютер. Розглянемо деякі проблеми, що розв’язуються в кон­тексті нейромоделювання, які становлять інтерес для вчених та інженерів.