Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 67

Економічний і технологічний успіх повоєнної Японії був здійснений завдяки сильному керівництву Міністерства промисловості та промислової політики (МІТІ). Звичайно, не можна недооцінювати ролі керівництва в цій справі, зок­ре­ма керів­ниц­т­ва МІТІ, але результат було отримано, коли одночасно запрацю­вали структури про­мис­ловості, науки, уряду Японії, основних політичних партій, підприємці, менед­же­ри, робітники. Особлива роль відводилась науковцям: вони змогли швидше й деталь­ні­ше визначити технології майбутнього, аніж це б зро­били уряд і промисловість. Окрім того, вважається, що секрет японської про­мис­ловості і технологічного успіху поля­гає в централізованому плануванні. Сам механізм політики був складним і різно­біч­ним, забирав багато часу і ви­ма­гав пошуку консенсусу. Для вирішення проблем та подальшого розвитку еконо­міки урядові інстанції Японії та відповідні структури промисловості країни, уні­вер­си­тети постійно відстежували суспільні зміни, нап­рямки розвитку науки і тех­ніки, вивчали технологічні потреби.

Практично всі промислові спілки та наукові товариства Японії створювали групи спеціалістів для вивчення й аналізу ринкових технологічних проблем. Саме ре­зультати цих аналітичних досліджень і формували урядову політику в цьому питан­ні. Дуже часто лідери промисловості давали рекомендації керівництву МІТІ про мож­ли­ві шляхи і напрямки вирішення тих чи інших проблем. Неодноразово вони висту­пали ініціаторами створення національних науково-дослідних проектів та спеціаль­них дослідницьких груп.

Вже багато років досвід Японії в цих питаннях є чинником ферменту в США та Західній Європі. Між іншим, під впливом японського досвіду велика кіль­кість вищих навчальних закладів Великобританії почала реформу існуючої сис­теми відокремле­ного галузевого вивчення механічної інженерії, фізики, елект­ро­ніки, що гальмувала розвиток нових технологій, які нерідко виникають на стику існуючих технологій.

На основі аналізу досвіду підприємств різних країн даної галузі зроблено вис­нов­ки про необхідність застосування наступних заходів:

скорочення витрат часу на транспортування продукції;

скорочення життєвого циклу продукту;

підвищення якості продукту;

збільшення кількості продукту, запропонованого користувачу;

детальнішого вивчення думки клієнта щодо продукту.

Основною метою інноваційної політики українських підприємств є інтен­си­фікація впровадження нових технологічних і організаційних рішень у сфері мате­рі­альної продукції, експлуатації та послуг. Для її здійснення є необхідною підтримка інноваційних інституцій, стимулювання та реклама інноваційних форм виробництва в суспільстві та серед суб’єктів господарської діяльності. Формулювання основ і визначення окремих напрямків підвищення інноваційності підприємств вимагають співпраці багатьох відомств та установ, що займаються підготовкою проектів відпо­відних постанов уряду. Держава здійснює інноваційну політику, використовуючи ін­ст­рументи економічної та фінансової політики, забезпечує організаційно-правову базу, що стимулює й винагороджує інноваційну поведінку суб’єктів економічної діяльності.

Спираючись на досвід провідних країн необхідно підкреслити, що інноваційна політика України, з одного боку, повинна бути пов’язана з науково-технічною, осві­тянською, науковою політикою, а з іншого — з економічною: промисловою, сільсько­гос­подарською, політикою розвитку інфраструктури (інформація, транспорт, зв’язок). Особливо важливим для реалізації інноваційної політики є вибір пріоритетних на­прямків розвитку економіки та вибір з їх числа шляхів, що ведуть до змін структури економіки, структури й способів використання джерел енергії, а також шляхів роз­в’язання економіко-правових питань для відновлення та охорони природного сере­довища.

Інноваційність економіки є важливою умовою підвищення конкурентності то­ва­рів та послуг, сприяє розвитку експорту, підвищує економічний і соціальний рівень жит­тя. Інноваційність української економіки є умовою для здобуття нею серйоз­них позицій в процесі інтеграції із світовою економікою, особливо з еко­номікою ЄС.