Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 101

При перепроектировании данных структур также предлагается использовать реинжиниринговый подход, который может быть применен как к производственной структуре, так и к структуре управления. В целом это означает постепенный пе­ре­ход от оргструктур, основанных на масштабном разделении труда и специализации работ фундаментального характера, к интегрированному управлению целенаправ­лен­ными процессами (основными и вспомогательными).

На основе программы должны быть реструктуризированы: бизнес-планы, планы действий, описание новых функций, описание бизнес-процессов, системы учета, план персонала, стратегии, модели. Особое внимание следует уделить следующим моментам: созданию простых и обозримых оргструктур с небольшим числом иерар­хических звеньев. Важно достигнуть их надежного взаимодействия посредством прос­того координационного механизма, гибких и оперативных информационных связей и условий, обеспечивающих решение возможных проблем. Также необходимо обес­печить относительную стабильность простых организационных форм. Успех этой ра­боты во многом зависит от оперативной адаптации информационных и коммуни­ка­ционных процессов, а также процессов принятия решений в изменяющихся условиях.

Рис. Процесс разработки концепции и программы реструктуризации

На рисунке представлен процесс разработки концепции и программы рест­рук­ту­ризации предприятия. Такая программа призвана синтезировать результаты анали­ти­чес­кой работы и на их основе четко определить задачи, пути, способы, условия дос­тижения поставленных целей, предстоящие мероприятия, ресурсы и их источники.

Подпись: © Худа В., 2003

УДК 658.012.32:174.4

Худа В.

Проблеми соціальної відповідальності та етики бізнесу у менеджменті

Підприємець працює у внутрішньому та зовнішньому середовищі своєї влас­ної організації, власного бізнесу. Він, перш за все, — людина, яка має право ви­бо­ру: "Зробити певну справу так чи інакше?" У зв’язку з цим підприємець обирає етич­ні норми, правила щодо ведення справи, а також будує свої дії щодо внутріш­ньо­го та зовнішнього оточення його організації.

Етика — це принципи, що відрізняють правильну поведінку від неправильної. Етичні норми — система загальних цінностей і правил етики, що вимагає органі­за­ція від своїх співробітників. Соціальна відповідальність — дії організації щодо благополуччя суспільства на добровільних засадах, а не за вимогами закону. Юридична відпо­ві­дальність — дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, які визначають, що може, а чого не може робити організація.

Відмінність соціальної відповідальності від юридичної в тому, що вона виз­на­ча­ється ступенем добровільності реагування організації на ті чи інші події та вста­нов­­ле­ними в організації етичними нормами.

Етичні норми та соціальна відповідальність бізнесу формуються відпо­від­но до політичних, економічних, релігійних пріоритетів, які існують у суспіль­стві у пев­ний момент часу.

На сьогодні основними етичними пріоритетами для підприємця мають стати: впевненість у корисності своєї праці не тільки для себе, а й для суспільства; на­ле­ж­ність до людей, які бажають та вміють добре працювати та реалізовувати свої здіб­ності; віра у бізнес, ставлення до нього як до мистецтва; визначення необхідності конкуренції та одночасне прагнення до співпраці; повага до особистості; повага до будь-якої власності, державної влади, соціального устрою, законодавства; довіра до інших, повага до професійної майстерності людей; визнання цінності освіти, науки, культури; усвідомлення необхідності дотримання екологічних норм; прагнення до нововведень; гуманізм; допомога малозахищеним людям; підняття рівня релігійних, етичних, культурних цінностей у суспільстві.

Соціальну відповідальність організації можна зобразити графічно (рисунок).

Рис. Соціальна відповідальність організації

Навчання етичній поведінці у бізнесі важливе для його успіху, особливо, коли об’єктом підприємництва є торгівля, послуги, медицина.