Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 83

закріпити у спеціальній статті Конституції України поняття держав­ного конт­ролю і визначити, які державні органи влади та посадові особи користуються пра­вом контролю, в яких сферах і яким чином вони його здійснюють;

основні положення фінансового контролю (статус, компетенцію ке­рів­­ника та голо­вних органів, їх систему) доцільно закріпити конституційно з ура­ху­ванням принципу розподілу законодавчої, виконавчої влади та особливостей дер­жавного устрою України;

визначити в спеціальному Законі "Про фінансовий контроль в Украї­ні" основи державної системи контролю, права та обов’язки органів дер­жавної влади та управ­лін­ня, органів місцевого самоуправління підприємств, організацій, установ, посадо­вих осіб і громадян, структуру та організацію державної системи контролю;

вирішити на законодавчому рівні питання, пов’язані з матеріально-технічним і соціальним забезпеченням працівників контрольного апара­ту, стимулюванням праці та відповідно фізичним захистом;

створити відповідну нормативно-правову, методологічну й інформа­ційну базу державного фінансового контролю із застосуванням сучасної технології контролю;

Можливо, реалізація зазначених напрямів надасть змогу рефор­мувати в Україні систему державного фінансового контролю згідно зі світовими стандартами, що зро­бить її більш сучасною та ефективною.

Подпись: © Корж М., 2003

УДК 336.226

Корж М.

УГОДИ З ПИТАНЬ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Глобалізація економіки та розширення міжнародного співробітництва, а також переміщення капіталу, товарів, послуг призводять до того, що важливого значення набуває питання уникнення подвійного оподаткування доходів. Подвійне оподатку­вання здебільшого зустрічається внаслідок одночасного застосування принципів резиденства та територіальності декількома країнами щодо одного й того ж доходу. Суть принципу територіальності, тобто обмеженої податкової відповідальності поля­гає в наступному: оподаткуванню підлягають тільки ті доходи, які виникають у зв’яз­ку з діяльністю суб’єкта господарювання на території даної країни. Якщо дохо­ди отри­мані за кордоном, то вони звільняються від оподаткування в цій країні. За принци­пом резиденства, тобто необмеженої податкової відповідальності, оподаткуванню підлягають всі доходи суб’єкта господарювання з усіх джерел, у тому числі й ті, що він отримав за межами даної країни. Це відбувається в тому випадку, коли суб’єкт господарювання згідно з законодавством є резидентом даної країни.

Існує така проблема, що в різних країнах існують різні критерії визначення статусу резиденства і територіальної належності. Різні країни користуються різними критеріями визначення статусу резиденства. Цей статус може визначатися в за­леж­ності від місця реєстрації юридичної особи; місця здійснення основної діяльності; місцезнаходження керівного органу; постійного місцезнаходження або будь-якого ін­шого аналогічного критерію.

Система оподаткування доходів за статусом резиденства характерна для США, Великобританії, Німеччини. Критерій резиденства у міру необхідності доповню­єть­ся кри­терієм територіальності.

Система оподаткування доходів за критерієм територіальності застосовується в країнах, які розвиваються. Це країни Латинської Америки. В минулому такої сис­теми оподаткування дотримувались Англія й Італія.

Для захисту своїх економічних інтересів держави різних країн повинні здій­сню­вати певні зарахування податків, сплачені за кордоном шляхом надання подат­ко­вого кредиту; при визначенні бази оподаткування платника податку включати податки, які сплачені за кордоном; зовсім не брати до уваги іноземні доходи, при обрахуванні податкових зобов’язань платника податку.

Стаття 23 "Уникнення подвійного оподаткування" типової моделі Конвенції ОЄСР (1977 р.) складається з двох варіантів: ст. 23 А — метод звільнення (Exemption Method) і ст. 23 Б — метод кредиту (Foreign Tax Credit).