Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 81

Знаючи, хто наш покупець і що ми збираємося йому запропонувати, ми одер­жує­мо можливість використовувати інструменти маркетингу на практиці, створюючи на рин­­ку образ символічного товару, товару, що підкреслює імідж і соціальний стан його власника. Послідовно, протягом тривалого часу створювати в рекламі і підкріплю­ва­ти проведенням різних Промо і PR-акцій особливий образ товару чи торговельної мар­ки, максимально наближений до образу та іміджу свого цільового покупця, — це зав­дан­ня, успіш­не ви­ко­нання якого буде означати, що потенційний покупець впізнає себе в іміджі торгової марки і купить даний товар, щоб у такий спосіб підтвердити свій власний імідж через символічне споживання. Причому він не тільки купить да­ний товар, але й буде згадувати його у своєму повсякденному спілкуванні, тобто тим самим реко­мен­дувати його. Тоді, створивши певний імідж товару і досягнувши асоціації цього іміджу з власним образом цільових покупців, фірмі буде необхідно лише підтри­му­ва­ти цей образ, а імідж, у свою чергу, буде приносити фірмі все нових і нових покупців.

___________

Література: 1. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие. — Харьков: Консум, 2002. — 672 с. 2. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узна­ва­е­мость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Кантуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 256 с. 3. Маркетинг: Учебник / Под ред. А. Н. Романова; [А. Н. Романов, Ю. Ю. Коргюлов, С. А. Кра­силь­ников и др.]. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 560 с. 4. Алексей Цысарь. Продажа моды // Новый маркетинг. — 2002. — №8. — С. 52 – 57.

Подпись: © Карлюкова Н., 2003

УДК 341.233.1

Карлюкова Н.

Реформування державного фінансового контролю згідно з міжнародними стандартами

Найважливішою галуззю економічного контролю є державний фінансовий кон­троль. Природно, що завдяки особливому положенню, яке займають державні фі­нан­си у фінансовій системі України і будь-якої іншої країни, розвитку цього контро­лю повсюдно приділяється особлива увага.

Фактично державний фінансовий контроль у різних формах його прояву існує в більшості європейських країн протягом декількох сотень років. Його організація була дуже схожою: державний контроль не мав місцевих установ, а вся ревізія зосереджувалася винятково в одному централізованому. Практично всюди діяль­ність державного контролю була спрямована на ревізію дій виконавців і розпорядників зі збору державних доходів і виробництва витрат. Причому ревізія ця в більшості дер­жав зводилася переважно до наступної документальної перевірки. Тільки в Італії та Бельгії широко використовувався принцип попередньої ревізії: рахункові палати піддавали попередній ревізії усі без винятку державні витрати.

Розширення прав і повноважень державного фінансового контролю продов­жу­єть­ся й у сучасних умовах. У XXI столітті державний фінансовий контроль у роз­ви­нутих краї­нах Західної Європи й Америки продовжує розвиватися й удоско­на­лю­ватися. Особ­ливо це відноситься до таких видів державного контролю — податкового, митного та бюджетного.

У демократичних країнах в умовах виборності законодавчих (представ­ниць­ких) органів влади саме цим органам приділяється ключова роль у проведенні конт­ролю державних витрат і доходів. У законодавстві більшості країн з розвинутою рин­ковою економікою саме на представницькі органи влади звичайно покла­да­ють­ся функції контролю: джерел надходження бюджетних ресурсів; витрат бюджетних ре­сур­сів; ефективності використання державної та муніципальної власності, прове­ден­­ня її приватизації і націоналізації; використання засобів позабюджетних фондів і рахунків; обігу кошт бюджету і позабюджетних фондів у банках і інших кредитно-фінансових установах; ефективності надання й законності використання пільг з опо­дат­кування, державних дотацій та інших фінансових преференцій, а також припи­нен­ня марнотратства і фінансових зловживань законодавчими методами за допо­мо­гою усунення "лазівок" у чинному законодавстві.