Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 80

Символічне споживання (знакове споживання) — це придбання товару чи пос­лу­ги не тільки з метою задоволення будь-якої потреби, але й виділення своєї нале­ж­ності до певної соціальної групи чи класу.

Групи товарів, що символізують суспільне становище, можуть варіюватися на різних ринках під впливом національних традицій, регіональних, історичних і соці­аль­но-економічних факторів, але їхня наявність буде обов’язковою для будь-якого ринку. Найбільш розповсюдженими товарами-символами є предмети розкоші, одяг, автомобілі, косметика, ювелірні прикраси. Тобто все те, що може бути помітним для оточення і ним оцінене.

Найчастіше маркетинг ґрунтується на символічному споживанні при просуван­ні товарів елітного ексклюзивного типу — предметів розкоші. Звичайно, дані товари чи послуги відносяться до цінової категорії "дорого" чи "дуже дорого", і сам факт прид­бан­ня подібного товару асоціюється, в уявленнях споживачів, з багатством і прина­леж­ністю до вищого класу суспільства, до елітарного класу. Успіх маркетингових зусиль з просування елітних товарів, у першу чергу, залежить від різновиду товару, тому маркетингова політика повинна ґрунтуватися на продуманому створенні й ре­тель­ній підтримці унікального іміджу.

Крім предметів розкоші і товарів класу "люкс", маркетингова діяльність, спря­мо­вана на стимулювання символічного споживання, так само може застосовуватися і в інших товарних групах, наприклад, на ринку модного одягу, на ринку автомо­бі­лів, косметики, на ринку надання послуг. У даному випадку суть маркетингу полягає в тому, щоб побудувати у свідомості споживача імідж товару, максимально набли­же­ний до образу самого покупця. Тоді це дозволить домогтися від покупця особливого ставлення до даної торгової марки та до даного товару, тобто досягти купівельної лояльності. Причому як емоційної лояльності (висока оцінка товару, усні рекомен­да­ції, нечутливість до пропозицій конкурентів), так і поведінкової лояльності (повторні покупки даного товару чи іншого товару даної торгової марки).

Можна сказати, що при спрямованості маркетингових зусиль на символічне споживання основними інструментами стимулювання споживчої активності є не пря­мі дії зі стимулювання збуту (акції, знижки, подарунки, розіграші), а створення у свідомості споживачів асоціацій іміджу торгової марки з власним іміджем покупця. Як приклади можна навести діяльність із просування товарів-символів в автомо­більному бізнесі, на ринку косметологічних послуг, на ринку модного одягу і под.

Таким чином, основна суть символічного споживання — це не просто одер­жати набір певних властивостей і якостей товару чи послуги, але при цьому ще й підкреслити свою належність до певної соціальної групи і якоюсь мірою навіть підтвердити образ самого себе за допомогою придбання подібних товарів-символів чи послуг. Тому маркетинг може успішно користуватися подібною потребою лю­дини при просуванні продуктів, здатних цілком чи частково виконувати роль показ­ників соціального статусу їхнього власника.

Використання символічної стратегії із просування будь-якого товару чи тор­го­вої марки припускає ряд необхідних для досягнення успіху умов. По-перше, це наяв­ність чіткої концепції позиціонування товару та торгової марки. А, по-друге, це док­лад­ний портрет цільового ринку: хто наші покупці з погляду соціодемографічних па­ра­метрів (стать, вік, доход, зайнятість); з погляду поведінкових ознак (де купують то­вари, за якою ціною, як часто, з ким радяться); і, що найбільш істотно, з погляду психографічніх параметрів (спосіб проведення вільного часу, інтереси, хобі, мотивація).