Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 134

Кадрова складова. Аналіз показує, що відбувається поступове зменшення чи­с­ельності працівників науково-дослідних та конструкторських підрозділів промис­ло­вих підприємств: 1998 р. — 984 чол., 1999 р. — 933 чол., 2000 р. — 877 чол. У їх числі кількість осіб, які мають вчені ступені кандидата чи доктора наук, залишається приблизно однаковою, на рівні 21 – 22 осіб. Слід зазначити, що за наявними да­ни­ми у 2001 р. відбувалося деяке зростання чисельності спеціалістів, які виконували науково-технічні роботи на промислових підприємствах. Їх частка у 2001 р. склала близько 3,9% від загальної кількості працівників цих підприємств проти 1,2% у 2000 р. Відбувається й зменшення загальної кількості працівників, які виконують науково-технічні роботи: 1998 р. — 2 387 (з них 12 докторів і 147 кандидатів наук), 1999 р. — 2 343 (у тому числі 10 докторів і 146 кандидатів наук), 2000 р. — 2 124 (9 докторів і 130 кандидатів наук). При цьому близько 50% докторів і близько 25% кандидатів наук мають вік більше 60 років.

Технологічна, складова інноваційного потенціалу. Цю скла­дову може охарактери­зу­вати частка промислових підприємств, що упроваджували інновації (див. табли­цю). Загалом частина продукції машинобудування, що освоєна вперше за останні 3 роки, складала: 1998 р. — 12%, 1999 р. — 19,6%, 2000 р. — 19,0%. Кількість освоєних вперше нових і знятих з виробництва застарілих видів продукції машинобудування склала відповідно: 1998 р. — 22 і 0, 1999 р. — 23 і 2, 2000 р. — 34 і 1. У структурі освоєної нової продукції переважає хімічне та насосно-компресорне устат­ку­ван­ня, а також наф­топромислове. Оновили свою продукцію у 2000 р. 45,5% від за­галь­ної кількості під­приємств (як і у 1999 р.).

Фінансова складова. У 2000 р. загальний обсяг витрат на інноваційну діяль­ність промислових підприємств складав 35,44 млн. грн., а у 2001 р. — 53,5 млн. грн. Роз­по­діл витрат за напрямками інноваційної діяльності наступний (відповідно за 2000 і 2001 рр.): дослідження та розробки — 14,5% і 17,2%; придбання безпатентних лі­цен­зій, ноу-хау, технологій — 0,1% і 0,2%; технологічна підготовка виробництва — 41,0% і 39,1%; придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів — 40,6% і 40,4%; інше — 3,8% і 3,1%.

Структура фінансування за джерелами: власні кошти — 71,1% і 90,9%; кошти іно­земних інвесторів — 25,4% і 0; кошти іноземних інвесторів — 1,7% і 0; кошти по­за­бюджетних фондів — 0,2% і 0; кредити — 0,6% і 7,6%; інші джерела — 0,8% і 1,5%.

Ринкова складова інноваційного потенціалу. Відображає ступінь відповідності внутрішніх умов розвитку підприємств зовнішнім, які генеруються ринковим середо­ви­щем. На її досягнення (маркетингові дослідження з метою пошуку шляхів роз­витку існуючих і пошуку нових ринків збуту, просування продукції на ринок тощо) промисловими підприємствами Сумщини було витрачено: у 2000 р. — 746 тис. грн., у 2001 р. — 1,1 млн. грн. У 2001 р. основні роботи у цьому напрямку виконували спеціалісти ВАТ "СМНВО ім. М. В. Фрунзе" (45%) і ВАТ "Насосенергомаш" (37,2%).

Таким чином, слід зазначити, що промислові підприємства Сумщини зберігають значний потенціал для розвитку на основі інновацій, однак питанням мотивації інно­ва­цій­ної діяльності і фінансування інноваційних розробок слід приділяти більшої уваги як на регіональному, так і на державному рівнях. Незважаючи на загалом незначні масш­та­би ін­но­ва­ційної діяльності, треба відзначити, що саме інновації дали змогу підприє­мст­вам, які їх упроваджували, розширити випуск продукції та розширити свої ринки збуту. Частка таких підприємств у загальній кількості підприємств-інноваторів Сумської області складає 65%.