Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 84

Сприятливішим є кредитний метод, оскільки прибуток на іноземні інвестиції після оподаткування буде вищим. З погляду інших, наприклад найманих робітників, — це метод звільнення. Оскільки більша частина капіталу залишається на батьків­щині, віт­чизняна праця буде продуктивнішою й заробітна плата вищою. В Україні відпо­відно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" використовується кре­дит­ний метод (п. 19.1) [1]. Окремі податкові угоди можуть містити в собі статті щодо кредитування іноземних податків.

Кожна країна намагається зарезервувати для себе максимально широкі пра­­ва для того, щоб захистити свої фінансові інтереси при врегулюванні спір­них випадків з податковими органами інших країн. Ці права закріплюються у від­повідних роз­ді­лах податкових законів або у Податковому кодексі. Спірні ви­падки, які виникають при застосуванні законів різних країн, вирішуються шля­хом підписання двосторонніх або багатосторонніх податкових угод. Більшість про­мис­лово розвинених країн прак­тич­но охоплені сіткою двосторонніх угод, а нор­ми, введені цими угодами, доповню­ють або навіть змінюють норми їх внут­ріш­нього податкового права [2].

Міжнародні угоди з питань уникнення подвійного оподаткування поділяють на за­гальні та спеціальні. Загальні призначені для регулювання окремих видів доходів і питань, а спеціальні — розробляються у формі конвенцій. Угоди з питань уникнення под­війного оподаткування не можуть містити в собі однакові положення, оскільки різні країни відрізняються між собою податковим законодавством і економічним розвитком.

У світі кількість двосторонніх угод про усунення подвійного оподаткування станом на 01.01.2000 р. дорівнювала 1982 і в них брало участь 88 країн [1]. Нап­рик­лад, В’єтнам за останні 5 років підписав більше ніж з 30-ма країнами двосторонні угоди з метою уникнення подвійного оподаткування, в тому числі й з Україною. Канада підписала такі ж угоди більш ніж з 50-ма країнами.

Щодо України, то за інформацією МЗС України станом на 01.01.2002 р. набули чинності міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з 40 країнами. Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України "Про правонаступництво України" Україна застосовує договори СРСР про уникнення подвійного оподат­куван­ня, що діють до набуття чинності новими договорами з 7 країнами [3].

Міжнародні податкові угоди з питань уникнення подвійного оподаткування розглядають більш детально термін "постійного представництва" і визначають ви­мо­ги щодо його існування. При оподаткуванні іноземних компаній поняття "постій­но­го представництва" відіграє велику роль. Якщо діяльність компаній (резидента країни А) за кордоном є діяльністю постійного представництва в країні Б, то плат­ник податків з цього доходу платить податок тільки в країні Б, а в країні А не пла­тить нічого. А якщо діяльність компанії (резидента країни А) за кордоном не є діяль­ністю постійного представництва в країні Б, то платник податку платить податки в країні А, а країна Б ніяких податків з нього не утримує або застосовує знижені податкові ставки.

Угоди з питань уникнення подвійного оподаткування мають на меті уник­нення оподаткування одного й того ж доходу однаковими або співставленими податками два та більше разів за період; взаємне зменшення податкових пе­решкод для залу­чення іноземних інвестицій в економіку України; запобігання ухиленню від сп­лати податків, адже міжнародні угоди забезпечують обмін ін­фор­мацією між податковими органами обох країн щодо попередження ухилень від сплати податків. На сьогодні українські суб’єкти зовнішньоекономічної діяль­ності приховують одержані доходи, отже, вирішення цієї проблеми є важливим питанням для української економіки.